Gå till Innehållet

Engagera dig i studerandesektionen

Som medlem i Akavias studerandesektion har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att vara en del av sektionsstyrelsen. Det ger dig chansen att påverka utvecklingen av förbundet samt stärka nyttan för medlemmarna.

Akavias studerandesektion

Att ingå i en sektionsstyrelse

Som medlem i Akavias studerandesektion har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i sektionsstyrelsen. Ett uppdrag i en sektionsstyrelse ger dig möjlighet att bidra till förbundets utveckling och stärka medlemsnyttan. Du kan nominera dig själv eller en annan sektionsmedlem till sektionsstyrelsen.

För att kandidera till en plats i sektionsstyrelsen bör du eller den medlem du nominerar:

Ha ett högt engagemang för fackliga frågor och en stark tro på den ideella, kollektivistiska och demokratiska tanken som ligger till grund för den fackliga verksamheten.

Dela Akavias värdegrund, fackliga politik och färdriktning så som den kommer till uttryck i Akavias stadgar, politiska program och i Agenda Akavia (antagen av fullmäktige 2022). Ta del av Akavias fackliga politik och Agenda Akavia

Utgå från Akavias värdegrund: Individnytta, Nytänkande och Kunskap.

  • Förstå betydelsen av lokalfackligt engagemang och förbundets arbete med att värva nya medlemmar, behålla medlemmar och stärka det lokalfackliga engagemanget.
  • Ha ett lösningsfokuserat och strategiskt förhållningssätt samt en stark vilja att bidra till förbundets utveckling.
  • Ha tillräckligt med tid och förståelse för vikten av att frigöra tid för att aktivt kunna bidra till arbetet i styrelsen.
  • Ha gott omdöme och aktivt bidra till ett bra samarbete inom styrelsen och förbundet.
  • Kunskaper om den svenska partsmodellen och sektionsmedlemmarnas villkor och förutsättningar på arbetsmarknaden samt den kontext som Akavia verkar i.
  • Tillräcklig kunskap och förståelse om de professioner som Akavia organiserar samt vad de innebär för dynamiken och den samlade kompetensen i förbundet.

Vidare är ett lokalfackligt engagemang, eller tidigare erfarenhet från ett sådant uppdrag, i Akavia eller ett annat Sacoförbund särskilt värdefullt.

Nominera dig själv eller en annan medlem genom att skicka ett mejl till sektionens valberedning. Ange kandidatens kontaktuppgifter och motivera kort varför du tror att den nominerande borde föreslås för ett uppdrag i sektionens styrelse.

Studerandesektionens valberedning

Studerandesektionens valberedning har till uppgift att förbereda val av styrelse vid ordinarie sektionsmöte. Valberedningen får, med vissa begränsningar, också utse nya ledamöter som ersättare om någon avgår under mandatperioden.

Studerandesektionens valberedning består sedan februari 2024 av:

  • Gustav Redin (sammankallande)                                    
  • Ellen Löfström  
  • Ajla Dreco                                                
  • Marko Siljanovski