Gå till Innehållet

Arbetsgivare har dålig koll på samhällsvetarnas spetskompetens – så ändrar vi på det

Är du samhällsvetare och upplever att arbetsgivaren inte riktigt värdesätter din kompetens? Då är du inte ensam. I Akavias senaste professionsundersökning framkommer att så många som en tredjedel tycker att arbetsgivare har ganska eller mycket dålig kunskap om samhällsvetares kompetens.

– Att arbetsgivare inte vet vad medarbetare behärskar är allvarligt och kan orsaka flera negativa konsekvenser, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Okunskapen kan enligt henne påverka medarbetarens prestationer och motivation på jobbet. Om en chef inte känner till samhällsvetares kompetens, är risken att de underskattar potential eller felaktigt utser roller och utmaningar som inte passar medarbetarens styrkor. Detta kan i sin tur göra att anställda känner sig underutnyttjade och oengagerade på jobbet.

– Kunskapsbristen om samhällsvetares kompetens kan även skapa en negativ arbetsmiljö och påverka relationen mellan chefen och medarbetaren. Om en chef inte vet vad en medarbetare kan göra eller inte visar intresse för att lära känna hens styrkor och förmågor, kan konsekvensen bli att medarbetaren känner sig oönskad eller undervärderad på arbetsplatsen, säger Ulrika Husmark.

Husmark understryker behovet av att lyfta fram samhällsvetarnas spetskompetens. Här behöver arbetsgivarna bli bättre på att skaffa sig kunskap. Samhällsvetarna behöver i sin tur bli mer offensiva i att lyfta sin kompetens i samtal med sina chefer. Utvecklings- och lönesamtal är lämpliga tillfällen.

Som exempel på samhällsvetarnas spetskompetens lyfter Husmark analytisk förmåga och att kunna presentera komplicerade problem och framföra lösningar på ett tillgängligt sätt (se fler exempel nedan).

– Sammanfattningsvis är det viktigt att arbetsgivare förstår den kompetens som samshällvetare besitter. När samhällsvetarens kvalifikationer efterfrågas och kommer till sin rätt kan det förbättra produktivitet, planering, motivationen, utvecklingen och beslutsfattandet på arbetsplatsen. Något som även kan leda till bättre resultat och minskade kostnader på lång sikt.

5 saker som du bör veta om din spetskompetens

  1. Samhällsvetare är skickliga på att utforska samhällets funktioner och utmaningar och är tränade att se frågor ur många olika perspektiv; både ekonomiska, politiska och sociala.
  2. Det holistiska perspektivet – att överblicka stora skeenden – är en typisk samhällsvetenskaplig egenskap.
  3. Samhällsvetare förstår komplexa samhällsproblem och kan utveckla lösningar och föreslå förbättringar som gagnar samhället som helhet, inte bara en viss grupp eller intresse.
  4. Samhällsvetare har analytisk förmåga och kan presentera komplicerade problem och framföra lösningar på ett tillgängligt sätt.
  5. Samhällsvetares främsta förmåga är helikopterperspektivet. Att kunna kliva ur detaljer och från ovan se hur allt hänger ihop.

Om undersökningen

Undersökningen gjordes av Akavia gjordes av ett urval av Akavias medlemmar.

Målgruppen är ekonomer, jurister, it-akademiker, samhällsvetare, personalvetare och kommunikatörer. Undersökningen omfattar 6 677 gjorda intervjuer under perioden 19 april till 30 maj 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval blev svarsfrekvensen 27%. Resultaten är vägt på kön, ålder, sektor och profession. Av de svarande var 1 662 samhällsvetare. De hade en svarsfrekvens på 35%.