Gå till Innehållet

EU-frågor engagerar Akavias medlemmar

Det stundande europaparlamentsvalet i juni gör att EU-frågorna hamnar högre på agendan. När Akavia vid sin medlemspanel ställde frågor till medlemmarna om bland annat deras syn på EU var intresset stort. Trots det anser endast 52 procent att de har mycket goda eller ganska goda kunskaper om EU-frågor och institutionernas roll och uppgift. 90 procent av de tillfrågade är i huvudsak för det svenska medlemskapet.

Ökat intresse för EU-valet

Den 9 juni är det dags för val till Europaparlamentet. Valet som sker var femte år är ett tillfälle för människor runt om i hela Europa att göra sin röst hörd i frågor som rör EU, till exempel miljö och säkerhet. För svenska medborgare är det också ett tillfälle att välja vilka parlamentariker som ska representera Sverige i parlamentet de kommande åren. Allmänintresset är stort och valdeltagandet ökar för varje år, senast 55,3 procent i jämförelse med övriga Europa på 50,7.

Kunskap om och inställningen till EU

I medlemspanelen uppger endast 52 procent att de har mycket god eller ganska goda kunskaper om EU-frågor och institutionernas roll och uppgift. Medlemmar inom statlig sektor har högst kunskap och bland Akavias professioner sticker samhällsvetare och jurister ut i uppskattad kunskapsnivå.

Trots behov av ökad EU-kunskap är 90 procent av de tillfrågade i huvudsak positiva till det svenska medlemskapet yngre medlemmar är något mer positiva än äldre. SOM-institutets senaste undersökning (2024) visar att 62 procent av svenskarna i huvudsak är för det svenska medlemskapet i EU. Akavias medlemmar förefallet alltså ligga en bra bit över svenskar i allmänhet.

84 procent uppger att de tänker rösta i europaparlamentsvalet. Män förefaller något mer benägna att rösta än kvinnor och kvinnor uppger i högre utsträckning att man inte vet eller inte har möjlighet. Bara fyra procent av hela panelen anger att man inte planerar att rösta.

Särskilt viktiga frågor

Av panelen framgår  att medlemmarnas viktigaste frågor är klimat/miljö, demokrati/rättsstat och utrikes-och säkerhetspolitik. Vissa  skillnader syns mellan kvinnor och män. Män anger de tre viktigaste frågorna som handel, tillväxt och konkurrenskraft, utrikes- och säkerhetspolitik, klimat/miljö. Kvinnor anger klimat/miljö, demokrati- och rättsstat samt utrikes- och säkerhetspolitik.

Många av Akavias medlemmar kommer på olika sätt i kontakt med EU- frågor i sitt arbete. En majoritet, sex av tio, uppger att de kommer i kontakt med EU genom tillämpning av lagstiftning som grundas i EU-regler och ungefär 10 procent bidrar i arbetet med att ta fram EU-regler. Intresset för att arbete inom EU:s institutioner är dock ganska lågt totalt sett, 36 procent. Yngre medlemmar anger i större utsträckning att man är intresserad av att arbeta i institutionerna.

Akavias  medlemmar har ofta stort samhällsintresse och rankar demokrati och rättsstat högt i sina prioriteringar. Många gånger har medlemmarna också utbildningar som är efterfrågade i EU:s institutioner. Svenskar som arbetar vid EU:s institutioner är en resurs för både EU och för Sverige. Det finns därför all anledning att lyfta arbete i EU:s institutioner som en karriärväg där man samtidigt kan bidra till samhällsnytta och demokrati. Det ger möjlighet till bra och intressanta jobb som ger goda erfarenheter och det är viktigt att svenskar finns i systemet av flera skäl. I grunden handlar det om EU:s legitimitet och förtroende för institutionerna. Sammansättningen av nationaliteter inom institutionerna ska spegla EU:s sammansättning.

Akavias medlemmar värderar medlemskapet i EU högt och en stor andel av medlemmarna planerar att rösta i valet till Europaparlamentet. Det är välkommet, inte minst ur ett demokratiskt perspektiv.

Med utgångspunkt i svaren på panelen är det särskilt viktigt för Akavia att:

  • Bidra till att förtroendet för EU bibehålls och stärks
  • Bidra till ett högt valdeltagande i valet till Europaparlamentet
  • Verka för ökad kunskap om EU och institutionerna för både yrkesverksamma och studerande
  • Verka för en aktiv och konstruktiv debatt i viktiga EU-frågor
  • Bidra till att de frågor som Akavias medlemmar anser viktiga kommer högt på EU:s dagordning såsom klimat och miljö, demokrati och rättsstat samt utrikes- och säkerhetspolitik
  • Verka för att fler medlemmar ser positivt på och vill ta chansen att arbeta i EU:s institutioner.

Är du intresserad av att jobba i EU?

Hitta tjänster som utannonseras och få råd om ansökningsprocessen hos UHR.

Mer om fackliga frågor inom EU

Samarbeten på EU-nivå

Lär dig mer om vilka konstellationer Akavia ingår i på svenska arbetsmarknad, men även inom EU och internationellt.