Gå till Innehållet

Inkomstskillnader beroende på kön börjar redan bland barn

22/07/08 Regeringen har gett Medlingsinstitutet i uppdrag att göra jämställdhetsanalyser av löneinkomster och andra inkomster. Akavia välkomnar uppdraget som är en angelägen fråga.

Kvinnor har sämre självförtroende när det kommer till pengar

Vi vet sedan gammalt att män generellt tjänar mer än kvinnor och att män även har en högre genomsnittlig inkomst än kvinnor. Samtidigt visar en av våra undersökningar att kvinnor rankar sin kompetens och förmåga högre än män, men värdesätter samma kompetens lägre och ger lägre löneanspråk än män. Kvinnor verkar alltså ha sämre självförtroende när det kommer till faktiska pengar, men inte när det gäller synen på sin kunskap och kompetens.

En av anledningarna till denna inkomstskillnad beror på att kvinnor i genomsnitt sparar mindre än män. 

- Att ha ett sparkonto av något slag ger förutsättningar att klara av oförutsedda händelser, och skapar en större frihet vid framtida val. Det kan vara valet att säga upp sig utan att ha ett nytt arbete på gång, att starta eget eller att skilja sig, säger Ulrika Husmark Akavias expert på jämställdhet. 

Därför är det bekymmersamt att fler män känner sig komfortabla att spara och investera, medan fler kvinnor snarare känner sig obekväma. Bara en procent av kvinnorna anser sig ha god kunskap om sparande och investeringar. 

Spargapet mellan kvinnor och män börjar hos barn

Spargapet mellan kvinnor och män börjar redan hos barn och beror bland annat på att vuxna oftare ger unga killar ett eget sparande. Fram till tioårsåldern har lika många flickor som pojkar ett sparkonto som ägs av en vuxen, men sedan ökar skillnaderna gradvis. Vid 15 år tillhör bara vart tredje barnsparkonto en flicka, och vid 16 år har det sjunkit till vart fjärde. 

Ungdomsbarometerns undersökning visar att unga tjejer sparar oftare på sparkonton utan ränta, medan unga killar oftare sparar på börsen genom fonder och aktier. Samtidigt har de kvinnor som sparar i fonder och aktier 0,4% större avkastning på sitt sparande än män.

Män har högre finansiell förmåga, bättre finansiellt självförtroendet och tar större risker. 

- Kanske är det en av anledningarna till att kvinnor inte startar företag i samma utsträckning som män? Samtidigt har de kvinnor som vill bli egenföretagare svårare att få lån och bara 1% av riskkapitalet går till företag grundade av kvinnor, säger Ulrika Husmark. 

Men det är inte självklart att högre riskvilja är något eftersträvansvärt eller att kvinnor borde härma mäns sparbeteende. Mer kunskap skulle kanske istället göra att män tar lägre risker och inser att det är oklokt för en normalsparare att omsätta aktier i hög takt. 

Det finns mycket att göra för att åstadkomma jämställda inkomster via sparande och investeringar. Akavia förespråkar förutsättningar att fatta väl övervägda och ändamålsenliga beslut om sparande utifrån den egna situationen. Vi hoppas att regeringens uppdrag genererar många konkreta åtgärdsförslag som leder till faktiska skillnader.

Akavias kartläggning av löneskillnader