Gå till Innehållet

Akavia om lönetransparensdirektivet

I slutet på förra veckan presenterades utredningen om hur EU:s lönetransparensdirektiv ska implementeras i svensk rätt.

Karin Lundin / chefsjurist, Akavia

Lönetransparensdirektivet antogs i maj 2023 och ska vara genomfört senast den 7 juni 2026. Genom direktivet, som omfattar alla arbetsgivare i offentlig och privat sektor, läggs en tydligare grund för ökad transparens i arbetsgivarens lönesättning.

Akavia välkomnar direktivet, som stärker tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete.

Det blir lättare att upptäcka lönediskriminering.

– Lön ska sättas med individen och dennes prestation i fokus. Det är positivt att det i och med direktivet blir lättare att upptäcka lönediskriminering och även driva och nå framgång i sådana tvister. Samtidigt leder kraven på dokumentation till en tung administrativ börda för arbetsgivarna, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

Direktivet ger förstärkt rätt till insyn och större möjlighet för arbetstagare att avgöra om de blivit lönediskriminerade och större möjlighet att kräva ut rätt lön.

Preskriptionstiden bör förlängas även för övriga former av diskriminering.

– Vidare anser vi att den föreslagna nya bevisregeln bör anpassas till den nuvarande bevisregeln i diskrimineringslagen för att förhindra tidskrävande tvister i frågan om överträdelsen varit avsiktlig eller inte. Preskriptionstiden bör förlängas även för övriga former av diskriminering än lönediskriminering, i syfte att reglerna ska vara enhetliga, säger Karin Lundin.

Skillnad i lön mellan kvinnliga och manliga akademiker

Justerat för strukturella faktorer var den könsrelaterade löneskillnaden bland Akavias medlemmar sju procent, eller 2 600 kronor, under 2023. Lägst könsrelaterad löneskillnad bland Akavias professioner hade kommunikatörerna, 2 procent, eller 500 kronor. Högst hade ekonomerna, 10 procent, eller 3 800 kronor. Trots att nyexade akademiker är helt nya på arbetsmarknaden skiljer sig också ingångslönen där – justerat för strukturella faktorer är de könsrelaterade skillnaderna i ingångslön bland kvinnliga och manliga akademiker 1 000 kronor – till männens fördel.

Som medlem hos Akavia vet du väl att du får tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för akademiker. Ta reda på din marknadslön, förbered dig inför nästa lönesamtal och löneförhandling.