Gå till Innehållet

Otydliga avtal kring provisionsbaserad lön leder till tvister

Akavia har lämnat in en stämningsansökan mot Vernia Advoktbyrå till Stockholms tingsrätt. Tvisten handlar om en fordran på provision på drygt 80 000 kronor till en medlem som varit anställd på byrån som biträdande jurist. Akavia varnar nu för att det blir allt vanligare med konflikt kring provisionsbaserad lön, som ett resultat av otydligt skrivna avtal.

De senaste åren har antalet tvister ökat som handlar om biträdande jurister som vill avsluta sin anställning och samtidigt fortsätta med egen verksamhet. I de tvister som uppstår råder det ofta delade meningar gällande fördelning av ersättning från pågående och avslutade uppdrag. 

I dagarna lämnade Akavia in en stämningsansökan mot Vernia Advoktbyrå till Stockholms tingsrätt. Akavia företräder en medlem som tidigare var anställd på byrån och som när anställningen på byrån avslutades framställde krav på provisionslön.  

– Vernia har invänt mot kravet med hänvisning till att bolaget har en kvittningsgill motfordran mot medlemmen, men kvittningen har skett utan medlemmens medgivande och utan att det funnits annan grund för kvittningen enligt lag. Detta är bara det senaste i raden av ärenden som rör tvist om provisionslön på jurist- och advokatbyråer. En av orsakerna är att ersättningen som provisionen ska beräknas på ofta flyter in långt efter att den biträdande juristen har slutat, säger Karin Lundin, chefsjurist på Akavia. 

Nu yrkar Akavia å medlemmens vägnar att Vernia ska förpliktas att betala 81 645 kronor i ekonomiskt skadestånd samt 30 000 krono i allmänt skadestånd för brott mot Kvittningslagen och 15 000 i allmänt skadestånd för brott mot Semesterlagen. 

Avtalsgranskning och rådgivning för medlemmar

Som medlem i Akavia har biträdande jurister tillgång till verktyg för att minska risken att hamna i tvist med arbetsgivaren om provisionsbaserad lön, bland annat i form av anpassade avtalsmallar och avtalsgranskning. Akavia har också rådgivare med stor erfarenhet från advokatbranschen.   

– Det absolut bästa sättet att undvika tvist är att från början, innan du skriver på ett anställningsavtal, se till att det är tydligt i avtalet hur eventuell provision ska beräknas och hur pågående uppdrag ska hanteras när man slutar. Kontakta gärna Akavias rådgivning om du vill ha ett bollplank vid avtalsskrivning, säger Karin Lundin. 

Ta del av Akavias guide för dig som biträdande jurist kring vad som gäller när du byter advokatbyrå. 

Juristavtalet förenklar

Juristavtalet är Akavias skräddarsydda kollektivavtal för juristbranschen, som tar hänsyn till de speciella förutsättningar som råder i branschen och de möjligheter och utmaningar som såväl anställda som arbetsgivare på jurist- och advokatbyråer står inför.  

Kollektivavtalet minskar risken för tvister kring anställningen eftersom det är tydligt både för arbetstagare och arbetsgivare vilka allmänna arbetsvillkor som gäller. Skulle tvist ändå uppstå har juristavtalet en förhandlingsordning som innebär att tvister normalt löses på ett effektivt sätt mellan parterna och annars kan lyftas av Akavia till Arbetsdomstolen. 

Råd och stöd för dig som är biträdande jurist

Det gäller när du byter advokatbyrå

Hur ska befintliga uppdrag och ersättning fördelas mellan dig och advokatbyrån när du avslutar din anställning? En guide för dig som är biträdande jurist.

Medlemsrådgivning

Få professionella råd gällande din utveckling i karriären och stöd att hantera svåra situationer på jobbet.