Gå till Innehållet

Svenska akademiker nöjda på arbetet –  men har för mycket att göra

Närmare åtta av tio Akaviamedlemmar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan eller oftare. Det visar en ny medlemsundersökning som vi genomfört i syfte att undersöka akademikers arbetsmiljö och vilka faktorer som skapar trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen.  

Den faktor som i högst utsträckning påverkar hur nöjda Akavias medlemmar är generellt med livet är arbetet, följt av hälsan och familjen. Det som i sin tur får medlemmarna att trivas på arbetsplatsen är att arbetet upplevs som stimulerande och intressant, en rimlig arbetsbelastning och inflytande över arbetet. Det visar vår stora arbetsmiljöundersökning som genomförs vartannat år.  

Även om åtta av tio medlemmar är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete är många också stressade. Närmare hälften upplever att de har för mycket att göra på arbetet och tre av tio upplever en gång i veckan eller oftare stressymptom som sömnsvårigheter, hjärtklappning eller huvudvärk.  

Fyra av tio medlemmar uppger att de är tillgängliga även på semestern och under sjukfrånvaro.   

– Både arbetsgivare och arbetstagare behöver bli bättre på att följa upp arbetsbelastning, negativ stress och balans i livet. I den löpande avstämningen mellan chef och medarbetare bör arbetsbelastning, stress och gränssättning mellan arbete och privatliv vara centrala delar. Det måste vara tydligt vad som förväntas medarbetarna när det gäller till exempel tillgänglighet, både vid distansarbete och under semestern, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.   

Frihet att välja skapar välbefinnande 

En fjärdedel av medlemmarna bestämmer i dag själva i vilken utsträckning de arbetar på kontoret respektive på distans, medan 6 av 10 behöver arbeta på plats ett visst antal dagar i veckan. 1 av 10 saknar helt möjligheten att kunna påverka i vilken utsträckning som de arbetar på distans.    

– Distansarbete innebär inte per automatik välbefinnande i arbetslivet, utan det är möjligheten att själv kunna välja när, var och hur man vill arbeta som skapar nöjdhet och trivsel på jobbet. Det innebär frihet men också stort ansvar, något våra medlemmar gärna tar. Arbetsgivare som främjar en positiv arbetsmiljö genom att erbjuda medarbetarna flexibilitet kan minska personalomsättningen, öka produktiviteten och samtidigt få en högre medarbetarnöjdhet, säger Patrik Nilsson. 

De vanligaste anledningarna att arbeta på distans är för att minska pendlingstid, få ihop livspusslet, arbeta mer fokuserat och för att minska stress. Kvinnor vill i högre utsträckning än män arbeta på distans, samtidigt har färre kvinnor än män möjlighet att påverka i vilken utsträckning de arbetar på distans.