Anställningsformer

Det finns olika anställningsformer. Till exempel tillsvidareanställning och provanställning. Dessa regleras med hjälp av Lagen om anställningsskydd, LAS.

Vilka olika anställningsformer finns det?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller en anställning alltid tills vidare om inget annat framgår av anställningsavtalet. Det finns dock flera andra anställningsformer. Här går vi igenom de olika typerna och vad de innebär.

Provanställning

En provanställning är en form av tidsbegränsad anställning som enligt lag inte får vara längre än sex månader. Efter det övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan välja att avbryta din provanställning eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning. Då ska du få veta det minst två veckor i förväg och senast när provanställningen går ut, om ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. Annars övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Innan du tackar ja till en provanställning bör du alltså se till att din ekonomi klarar att du kan tvingas sluta med kort varsel. Naturligtvis kan även du själv välja att avbryta din provanställning eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas andra regler för uppsägning av en provanställning. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå när provanställningen börjar och hur lång den är. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och normal arbetstid. Läs mer om det här.

Tidsbegränsad anställning/visstidsanställd

En tidsbegränsad anställning är – precis som namnet antyder – en anställning som pågår under en begränsad tid. Det finns regler som styr i vilka situationer som en arbetsgivare har rätt att teckna anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.

En arbetsgivare får teckna avtal om tidsbegränsad anställning endast vid:

  • särskild visstidsanställning
  • vikariat
  • säsongsarbete
  • provanställning inför en tillsvidareanställning

Om det finns kollektivavtal kan det dock innehålla regler som är speciellt anpassade efter företaget eller branschen. Då är det kollektivavtalets regler som gäller.

Särskild visstidsanställning

Särskild visstidsanställning innebär att en arbetsgivare kan anställa för att täcka ett tillfälligt behov av arbetskraft. Arbetsgivaren är inte skyldig att förklara varför hen vill anställa en person med särskild visstidsanställning. Om du har varit särskild visstidsanställd hos samma arbetsgivare under ett år eller mer under en femårsperiod övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning. Detsamma kan även gälla om du under en längre period än fem år haft särskild visstidsanställning i totalt mer än 12 månader, nämligen om det under denna period ”staplats” vikariat, säsongsanställningar och särskilda visstidsanställningar på varandra utan något längre uppehåll mellan de olika anställningarna.

Tillsvidareanställd

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller en anställning alltid tills vidare om inget annat framgår i anställningsavtalet. En tillsvidareanställning innebär att anställningen pågår tills det att du eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet. Läs alltid igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver på. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” ska du be att få en kopia på kollektivavtalet. Om du är osäker eller bara vill känna dig extra trygg kan du alltid kontakta vår medlemsrådgivning.

Timanställd

Timanställning är ingen lagstadgad anställningsform. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning.

Om du är timanställd betyder det att du får betalt per timme som du jobbar. Ofta får du även semesterersättning utbetald tillsammans med din lön. Hur mycket du jobbar beror på arbetsgivarens behov och din egen tillgänglighet. Det innebär att dina arbetade timmar – och därmed din lön – kan variera från månad till månad.

Är du anställd på detta sätt handlar det ofta om att du är ”intermittent anställd”, vilket betyder att du jobbar vid behov. Anställningsformen kan antingen vara tills vidare eller en särskild visstidsanställning. Tänk på att du som är timanställd alltid kan tacka nej till erbjudande om jobb.

I ditt anställningsavtal ska det finnas information om vad du ska få i lön per arbetad timme. Dessutom ska det finnas information om till exempel arbetsuppgifter och eventuella andra löneförmåner. Det kan du läsa mer om här.

Vikarie

Om en anställd till exempel blir sjuk eller ska vara ledig under längre tid kan arbetsgivaren anställa en vikarie. Arbetsgivaren kan i vissa fall även anställa någon som vikarie under tiden som rekryteringen pågår till den specifika tjänsten. Om du anställs som vikarie kan längden på ditt vikariat variera, eftersom det är arbetsgivarens behov som styr.

Om du har varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren kan din anställning övergå i en tillsvidareanställning.

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå hur långt vikariatet ska vara. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och normal arbetstid. Läs mer om anställningsavtal här.