Gå till Innehållet

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet, oavsett diskrimineringsgrund.

Det finns sju lagstiftade diskrimineringsgrunder

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet mot diskriminering ska göras i samverkan med de anställda, vilket vanligtvis är fackliga representanter förutsatt att det finns en lokal akademikerförening.

Om arbetsgivaren har mer än 25 anställda måste en jämställdhetsplan tas fram där man dokumenterar det arbete som görs för att skapa jämställdhet mellan kvinnliga och manliga medarbetare.

Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning.

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske inom följande områden

  • Arbetsförhållandena
  • Bestämmelser och praxis om löner
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och övrig kompetensutveckling
  • Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap
  • Trakasserier och sexuella trakasserier
  • Jämnare könsfördelning inom olika kategorier av arbetstagare och
    fler kvinnor på ledande positioner
  • Lönekartläggningar

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.