Vad säger arbetsmiljölagen om kränkande särbehandling?

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

)

Lagen säger

Kränkande särbehandling

Det är viktigt att skilja på trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, då kan det handla om diskriminering. Kränkande särbehandling regleras i arbetsmiljölagens föreskrifter.

Länk till lagen på arbetsmiljoverket.se

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras.

Chefer och ledare ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling och rutinerna ska vara kända för alla på arbetsplatsen. Den som genomför en utredning om kränkande särbehandling ska ha kompetens, vara opartisk och genomföra utredningen skyndsamt.  

Vad är mobbning?

Kränkande särbehandling kan utvecklas till mobbning och definieras enligt Arbetsmiljöverket som återkommande negativa handlingar över en tidsperiod (oftast minst ett halvår) riktade mot enskilda eller en grupp.

I definitionen ingår enligt Arbetsmiljöverket också att det råder en obalans i makt mellan förövare och offer och att handlingarna leder till att offret ställs utanför den sociala gemenskapen.

Har du utsatts för kränkande särbehandling?

Kontakta Akavia så får du hjälp av våra experter. 

Kontakta Rådgivningen