Gå till Innehållet

Akavia växlar yrkanden med Fremia Industri- och Tjänsteföretag

Akademikerförbunden där Akavia ingår har växlat yrkanden med Fremia – Industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning med mera och Fremia Tjänsteföretag.

I och med att våra avtalskrav på de två avtalen är detsamma och eftersom vi växlar yrkanden samma dag så väljer vi att presentera båda avtalen här.

Den 31 mars 2023 löpte nuvarande avtal ut och inför tecknande av nya avtal har parterna inlett förhandlingar genom att växla yrkanden den 3 april 2023. Vår utgångspunkt är ettåriga avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen, men också för kompetensförsörjningen och produktiviteten i företagen samt för välfärden i stort. Akademiker är viktiga för samhällets utveckling och deras löneutvecklingen ska ske utifrån arbetsprestation och belönas därefter.

Akademikerförbundens utgångspunkt för kommande avtalsperiod är avtal med fokus på hållbarhet. Inriktningen speglas i de yrkanden som läggs fram där vi särskilt vill lyfta vikten av ett flexibelt arbetsliv där goda förutsättningar för ett långt, hållbart arbetsliv ges.

Akavia och Akademikerförbundens yrkanden

Akademikerförbundens avtalskrav handlar bland annat om:

LÖN/LÖNEPROCESS

  • Ett löneökningsutrymme på företagen om minst 4,4 procent från varje tjänstemans lön.
  • Ytterligare avsättningar till deltidspension.
  • Akademikerförbunden eftersträvar dessutom en fungerande lokal lönebildning där lönesättningen ska vara individuell och differentierad.

Ett hållbart arbetsliv

  • Akademikerförbunden yrkar på att partsgemensamt göra det möjligt att lokalt samverka kring frågor om klimat, arbetsmiljö och hållbarhet på arbetsplatsen.
  • Akademikerförbunden yrkar på ett fortsatt partsgemensamt arbete för arbetsmiljö. Fokus skall ligga på att få till långsiktig lösning som möjliggör en partsgemensam arbetsmiljöutbildning för lokala parter.


FÖRÄLDRALÖN

  • Kvalifikationstiderna för föräldralön ska tas bort.

BALANS I LIVET

  • Nyanställda/nyutexaminerade skall få en gedigen instruktion och det inte ska vara möjligt att avtala bort övertidsersättning för denna grupp.
  • Flexibilitet, balans mellan krav och resurser och hållbarhet ska eftersträvas.
  • Chefer ska ges kompetensutveckling inom området arbetsanpassnings- och rehabverksamhet för att kunna verka proaktivt för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö.

Linn Skau

Avtalsansvarig, Akavia