Gå till Innehållet

Avtal klart med SKR och Sobona

Idag tecknade Akavia genom AkademikerAlliansen nya avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona. Avtalen träder i kraft 1 april 2024.

White and black colored pencils. stylish business concept, on black background

Avtalen innebär bland annat bättre löneprocesser och större möjligheter att påverka individuella villkor. I överenskommelsen ingår också en satsning på att förbättra chefers förutsättningar att utöva sitt ledarskap.

– De nya avtalen innehåller en rad förbättringar, bland annat tydlighet kring vårt löneavtal, möjligheter att stödja föreningar i löneprocessen samt olika partsgemensamma arbeten gällande arbetsmiljö, kompetensförsörjning och löneavtalet. Jag tror att förbättringarna i avtalen kommer att bli tydligt märkbara för både föreningar och medlemmar,  säger Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef, Akavia.

AkademikerAlliansen där Akavia ingår som ett av 16 Saco-förbund, är överlag mycket nöjd med förhandlingsresultatet. När det gäller löneavtalet så återfinns nu bland annat skrivningar i avtalet som ska ge föreningarna större möjligheter att få till bättre löneprocesser och förmå arbetsgivaren att arbete mer strategiskt och planmässigt med lönebildningsfrågor. Detta är av särskilt betydelse när vi alltjämt tecknar avtal utan centralt fastställda löneökningsnivåer, en avtalskonstruktion som generellt sätt har gynnat våra medlemmar. Parterna kommer nu också påbörja ett arbete med att se över tillämpningen och utvecklingsbehov av våra avtalskonstruktioner. Resultatet av det arbete kan sedan komma att ligga till grund för framtida avtalsrörelser och yrkanden inom ramen för förhandlingssamverkan med AkademikerAlliansen.

Satsning på arbetsmiljö och chefer

Parterna är överens om att fortsätta att utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet ”friskfaktorer”.  Överenskommelsen innebär också att man startar ett arbete med särskilt fokus på chefers arbetsmiljö för att de ska kunna ha en hållbar arbetsmiljö och klara sitt ledaruppdrag och kunna ta sitt arbetsmiljöuppdrag.

Det nya avtalet innebär också skärpta regler för att värdet av en överenskommelse om bortavtalad övertidsersättning ska framgå i individens anställningsavtal. Ett tydligare uppdrag för en avtalsvårdande grupp har förts in lönedelen samt möjligheter att konsultera parterna centralt om det uppstår oklarheter gällande avtalet tolkning och tillämpning.  

– Jag är mycket nöjd med att vi lyckats förstärka möjligheterna för individers villkor på flera olika sätt – till exempel när det gäller övertidsersättning och kompetensutveckling, säger Jaime Aleite.

Kompetensförsörjningen behöver lösas

Både AkademikerAlliansen och SKR menar att det krävs mer attraktiva arbetsvillkor och ett modernt avtal för att lösa kompetenskrisen i kommuner och regioner. En arbetsgrupp får i uppdrag att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i sektorn. Det kommer också att bildas en arbetsgrupp kring bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning och ytterligare en grupp som ska se över arbetstidsreglerna. Parterna ska också se över arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten.

– Jag är särskilt glad för att vi har förhandlat lösningsfokuserat och med sikte på att fortsätta att stärka vårt tillsvidareavtal, säger Jaime Aleite och tillägger att Akavia haft flera förhandlare vid förhandlingsborden som gjort en riktig kämparinsats för alla medlemmar inom AkademikerAlliansen.

Huvudsakliga punkter i överenskommelsen

 • Tillsvidareavtalets fördelar och möjligheter lyfts fram och ska synliggöras lokalt.
 • Centrala konsultationer blir möjliga. Det innebär att lokala föreningar och medlemmar kan få stöd när det finns oklarheter i avtal och tillämpningen av dessa.
 • En partsövergripande arbetsgrupp får i uppdrag att se över hur löneavtalen tillämpas och fungerar. Syftet är att identifiera processer, faktorer och andra omständigheter som kan behöva förändras för att få till bättre löneprocesser, löneöversyner och lönebildning.
 • Kompetensförsörjningen kommer att kartläggas av en partsövergripande arbetsgrupp. Syftet är att minska de kompetensutmaningar som finns i kommuner och regioner.
 • Samarbetet kring arbetet med friskfaktorer kommer att fortsätta. Det leds av Suntarbetsliv och samordnas via Välfärdens partsråd (VPR).
 • En satsning på chefers förutsättningar ska inledas inom ramen för arbetet med friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet kring chefers förutsättningar.
 • Arbetstidsreglerna inom räddningstjänsten ska ses över i syfte att skapa ett sammanhållet och tydligt regelverk som både tar hänsyn till verksamhetens behov och skyddsregler.
 • Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar förtydligas. Det ska vara en del av utvecklingssamtalen och individuella utvecklingsplaner.
 • En partsövergripande arbetsgrupp kommer att tillsättas med uppdrag att skapa ett mer enhetligt och tydligt regelverk för arbetstidsreglerna.
 • Det blir möjligt att förlänga en provanställning vid längre frånvaro. Det minskar risken att provanställning upphör efter sex månader vid exempelvis sjukfrånvaro under provanställningsperioden.
 • Vid tecknande av överenskommelse om övertidsinlösen ska värdet och omfattningen av övertiden framgå. Det ska också framgå hur överenskommelsen kan sägas upp.
 • OB-tilläggen höjs så att de motsvarande märket.
 • Anställda som omfattas av kollektivavtalet Räddningstjänst i beredskap får rätt att behålla lön, första timmen vid larm.
 • Avtalen gäller från 1 april 2024.

Kontakt

Jaime Aleite

Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef, Akavia