Gå till Innehållet

Avtal tecknat med Fremia Samhall

Akavia har tillsammans med Akademikerförbundet SSR tecknat avtal med Fremia Samhall den 11 maj.

Akavia har tillsammans med Akademikerförbundet SSR (Akademikerförbunden) träffat ett nytt avtal för tiden 1 april 2023 - 31 mars 2025

Avtalet innehåller följande:

  • Akademikerförbundens löneavtal med Fremia är ett stupstocksavtal. Om centrala parter inte enas om nivån för löneökningar kommer ”stupstocken” göras gällande. Då gäller det centrala avtalsvärdet för löneökningar med 4,1 procent per den 1 april 2023 och 3,1 procent per den 1 april 2024.
  • Fortsatt avsättning till flexpension under avtalsperioden med 0,2 procent. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 1,3 procent från och med den 1 april 2024.
  • Lönerevision ska ske vid två tillfällen enligt den process som anges i löneavtalet. Lönen ska fortsatt vara individuell och differentierad – liksom tidigare avtalsperioder.
  • Bättre föräldralön. Trappan för rätt till föräldralön tas bort och föräldralön erhålls efter 12 månaders sammanhängande anställning.
  • Tjänstemän som har förebyggande sjukpenning får rätt till sjuklön från arbetsgivaren.
  • Ett tak på max 40 sparade semesterdagar införs.
  • Begränsningsperioden ökar från fyra veckor till tre månader. Vilket innebär att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt inte får överstiga 40 timmar i veckan under begränsningsperioden på tre månader.
  • Slopat krav på skriftlig försäkran vid sjukdom. Kravet på en tjänsteman ska inkomma med en skriftlig försäkran för att styrka sjukdom och därmed få rätt till sjuklön, tas bort.
  • Akademikerförbunden, Ledarna och Fremia ska partsgemensamt se över möjligheter till enskilda överenskommelser, som att växla  arbetstidsförkortning och semestertillägg till högre lön, extra avsättning till tjänstepension, kontant ersättning och/eller mer ledighet.
  • Parterna har enats om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att se över bilagan till avtalet som handlar om arbetsmiljö och göra en översyn av avtalets struktur samt att följa arbetet i redan pågående arbetsgrupper under avtalsperioden.

Zarina Musa

Avtalsansvarig, Akavia