Gå till Innehållet

Växlat yrkande med Almega, Revision och konsult

Akavia och Naturvetarna som företräder Akademikerförbunden, har växlat yrkande med Almega inom området Revision och konsult.

Den 31 december 2023 löper nuvarande avtal ut och inför tecknande av ett nytt avtal har parterna inlett förhandlingarna genom att växla yrkanden den 27 oktober 2023. Vår utgångspunkt är ett tvåårigt avtal.

Akademisk utbildning är en investering som ska löna sig. Det är viktigt för individen men också för kompetensförsörjningen och verksamheten. Att skapa en god och hållbar arbetsmiljö är en förutsättning för en välmående organisation. Vi vill att avtalen ska bidra till ett hållbart arbetsliv med tydliga förväntningar på arbetsgivare och arbetstagare med balans mellan arbetsliv och privatliv.

Akademikerförbundens yrkanden

Akavias och Naturvetarnas avtalskrav handlar bland annat om:

Lön

  • Löneprocessen behöver vara lättförståelig och tydlig, därför anser vi att ett arbete med att förtydliga denna bör göras och kommuniceras.
  • Avsättningen till flexpension ska byggas ut i enlighet med 2017 års överenskommelse om flexpension inom avtalsområdet.
  • Ett statistikavtal ska ingås så att parterna kan följa upp löneprocessavtalet med stupstock.

Föräldralön

  • Kvalifikationstiderna för föräldralön ska tas bort alternativt intjänade av rätten till föräldralön ska baseras på sammanlagd anställningstid i stället för på sammanhängande.
  • Föräldralön bör utbetalas månadsvis vid ordinarie löneutbetalningstillfälle under den ledighetsperiod som tjänstemannen erhåller föräldralön.
  • Inför föräldraledighet ska arbetsgivaren upprätta en plan för att säkerställa att föräldralediga inte missgynnas i yrkes-. löne- och karriärutveckling. Planen ska upprättas i samråd med tjänstemannen. Sådan plan ska även upprättas för föräldralediga när de återgår i tjänst.

Sjuklön

Akademikerförbunden yrkar på att kvalifikationstiden för sjuklön ska tas bort alternativt intjänande av rätten till sjuklön ska baseras på sammanlagd anställningstid och inte som idag på sammanhängande anställningstid.

Fackligt förtroendevalda

Det behöver skapas bättre förutsättningar för att kunna utföra det fackliga uppdraget. I samråd med arbetsgivaren ska tid för uppdraget beslutas samt att denna tid ska ingå i den debiterbara tiden.

Arbetstid/Arbetsbelastning med balans mellan privat- och arbetsliv

  • Kollektivavtalet bör kompletteras med ett förtydligande kring att en överenskommelse där övertidsersättning ersätts med fler semesterdagar och/eller högre lön inte innebär att arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kommit överens om ett högre ordinarie arbetstidsmått, samt förtydliga att det totala arbetstidsuttaget utlagt på en längre period bör motsvara samma som för tjänstemän med reglerad arbetstid.
  • Regelbundna avstämningar behöver ske där chef och medarbetare diskuterar arbetsbelastning och planering kring uttag av uppskrivna arbetstimmar.

Kamilla Rosendahl

Avtalsansvarig, Akavia