Avskedande från anställning

Avsked innebär att den anställde grovt har misskött sin anställning eller brutit mot regler eller lagar. Ett avsked innebär att anställningen avslutas på en gång, utan uppsägningstid.

Kan arbetsgivaren avskeda mig, avsluta min anställning med omedelbar verkan?

Ja, men om du omfattas av LAS förutsätter avsked att din arbetsgivare har laglig grund. Så är fallet om du som arbetstagare grovt har åsidosatt dina åligganden mot arbetsgivaren. Vad detta betyder framgår av förarbetena till LAS och av omfattande rättspraxis från AD. Som exempel kan nämnas grov illojalitet, våld på arbetsplatsen, ekonomiska oegentligheter och annat brottsligt förfarande riktat mot arbetsgivaren eller annan anställd och ibland även brottsligt förfarande mot annan, d.v.s. utanför tjänsten.

De vanligaste exemplen på arbetstagare som inte omfattas av LAS är VD:ar och andra i företagsledande eller därmed jämförlig ställning samt arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Ta hjälp av Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information om vad som gäller just i ditt fall.

Kontakta rådgivningen