Egen uppsägning

Vad gäller om du själv säger upp dig? Vi reder ut begreppen genom att besvara de vanligaste frågorna.

)

Vad gäller om du själv säger upp dig?

När kan jag säga upp mig från min tillsvidareanställning?

Är du anställd tillsvidare kan du säga upp dig när du vill. Du ska dock veta att en uppsägning som du gjort är bindande. Den kan endast återtas under extraordinära omständigheter, exempelvis om du blivit provocerad att säga upp dig, och då i direkt anslutning till händelsen. Du måste som utgångspunkt iaktta din aktuella uppsägningstid. Eftersom din anställning består fullt ut även under din uppsägningstid, är du arbetsskyldig under denna tid, såvida du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat. En sådan överenskommelse bör vara skriftlig för att undvika missförstånd och tvister. En uppsägning i statlig verksamhet måste vara skriftlig för att vara giltig. Skriftlig uppsägning rekommenderas även på privat och kommunal sektor av bevisskäl.

Vad har jag och arbetsgivaren för skyldigheter under uppsägningstiden?

Om du och din arbetsgivare inte kommit överens om något annat, ska du fortsätta arbeta under hela uppsägningstiden, se svar ovan.

Du är bunden av lojalitetsplikten tills dess anställningen upphört d.v.s. även under hela uppsägningstiden och oavsett om du blivit arbetsbefriad eller inte. Detta innebär bland annat att du inte kan ta anställning, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annat sätt gynna konkurrerande verksamhet under din anställning - om du och din arbetsgivare inte kommit överens om det.

Du har under uppsägningstiden rätt till samtliga anställningsvillkor, eftersom anställningen upphör först när uppsägningstiden löpt ut. 

Notera att du ska lämna tillbaka arbetsredskap och material du haft tillgång till under din anställning till arbetsgivaren när du slutar. Du får inte för egen eller annans räkning spara, kopiera eller föra över arbetsmaterial, uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. Du får inte heller förstöra något sådant material. Alla arbetsredskap och allt material är som utgångspunkt arbetsgivarens egendom. Om du bryter mot dessa skyldigheter kan du riskera att en eventuell överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare hävs samt att den eventuella återstående uppsägningstiden avbryts genom att arbetsgivaren i stället avskedar dig samt att din arbetsgivare kräver dig på skadestånd.  

Om du och din arbetsgivare kommer överens om något annat än vad som beskrivits ovan, är det viktigt att överenskommelsen är skriftlig, för att undvika tvister. Överenskommelsen ska återspegla vad ni kommit överens om. Viktigt att notera är att den som påstår att en överenskommelse har ingåtts och innehåller vissa villkor, har bevisbördan för detta. Skriftlighet är därför absolut nödvändigt, för att undvika tvister, när ord står mot ord. Se även avslut av din anställning genom överenskommelse.

Vad gäller om jag är provanställd och jag alternativt arbetsgivaren vill säga upp mig?

Om du har en provanställning och vill avsluta den i förtid eller inte vill att den övergår i en tillsvidareanställning är Akavias råd att du skriftligen informerar din arbetsgivare om att du vill sluta.

Om någon uppsägningstid eller andra liknande villkor inte finns reglerade i ditt anställningsavtal eller i det eventuella kollektivavtal du omfattas av, finns ingen uppsägningstid som du behöver iaktta för att avsluta provanställningen. Kontrollera dock med Akavias medlemsrådgivning vad som gäller.

Om din arbetsgivare vill säga upp din provanställning har han enligt lag att iaktta två veckors underrättelsetid. Andra regleringar kan finnas i tillämpligt kollektivavtal. Om arbetsgivaren väntar med beslutet efter det att tiden för provanställningen gått ut, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan som huvudregel avsluta en provanställning utan att ange några skäl. En provanställning får dock inte avslutas av skäl som kan antas vara diskriminerande.  

Vad gäller om jag är visstidsanställd och vill säga upp mig?

En tidsbegränsad anställning gäller under den tidsperiod som är avtalad, såvida som du och din arbetsgivare inte kommit överens om en uppsägningstid eller andra villkor i anställningsavtalet eller andra regler följer av det eventuella kollektivavtal som du omfattas av. Om ingen uppsägningstid är avtalad eller några andra regleringar i anställningsavtalet eller kollektivavtalet tillåter det, går visstidsanställningen inte att sägas upp. Den går dock att häva, frånträdas, se hävning av anställning.

Hur säger jag upp mig från en tillsvidareanställning och vad ska uppsägningen innehålla?

Är du anställd tillsvidare kan du säga upp dig när du vill. Du ska dock veta att en uppsägning som du gjort är bindande. Den kan endast återtas under extraordinära omständigheter, exempelvis om du blivit provocerad att säga upp dig, och då i direkt anslutning till händelsen.

Du kan säga upp dig muntligen om du är anställd på privat eller på kommunal sektor. Är du anställd inom staten krävs en skriftlig uppsägning för att uppsägningen ska vara giltig. Du behöver inte ange något skäl till uppsägningen.

Oavsett vilken sektor som du är anställd i rekommenderar Akavia att uppsägningen av bevisskäl görs skriftligen, att du i denna anger från vilket datum du säger upp dig, att du överlämnar uppsägningen personligen till arbetsgivaren, så att arbetsgivaren på uppsägningshandlingen kan bekräfta att denne mottagit uppsägningen. På så vis undviker du missförstånd och onödiga tvister. Uppsägningen kan formuleras enkelt, exempelvis: Härmed säger jag upp min anställning. Ange från vilket datum du säger upp dig och se till att arbetsgivaren på dokumentet bekräftar när han mottagit uppsägningen. Underteckna och datera dokumentet. Notera att en uppsägning i princip inte gäller förrän arbetsgivaren eller någon annan behörig företrädare för denne fått del av den. Det är du som måste bevisa att arbetsgivaren fått handlingen.

Var regleras min uppsägningstid och när upphör min anställning vid egen uppsägning?

I ditt anställningsavtal kan framgå vilken uppsägningstid som gäller. Om du och din arbetsgivare inte har avtalat om någon uppsägningstid, gäller uppsägningstiden i det eventuella kollektivavtal som du omfattas av. Om du inte omfattas av något kollektivavtal har du en månads uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Uppsägningstiden i LAS och i förekommande fall kollektivavtalet, får inte underskridas. En ömsesidig överenskommelse om ett avslut av anställningen kan dock innehålla andra regleringar.

Se till att du och din arbetsgivare är överens om vilken dag som är din sista anställningsdag. Det är antingen när din uppsägningstid löper ut, eller vid annan tidpunkt som du och din arbetsgivare kommer överens om. Läs mer om avslut av din anställning genom överenskommelse här.

När kan arbetsgivaren säga upp mig?

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en arbetstagare som omfattas av lagen om anställningsskydd, LAS, krävs att arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning.

Uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl.

Arbetsbrist betyder inte, som namnet felaktigt antyder, att det måste finnas brist på arbete. I begreppet ingår exempelvis neddragningar av arbetsstyrkan på grund av att lönsamheten är dålig, omorganisation av verksamheten på så sätt att arbetsgivaren beslutar att upphöra med viss verksamhet, ändra inriktningen av verksamheten eller att lägga ned verksamheten. Arbetsgivaren kan fatta beslut om organisatoriska förändringar eller nedläggning utan att företaget går dåligt. I offentlig verksamhet kan arbetsbristen röra sig om medelsbrist, d.v.s att medel som tidigare tilldelats till verksamheten upphör på grund av politiska beslut.

Personliga skäl är skäl som har med arbetstagaren att göra.

Det kan röra sig om samarbetssvårigheter, arbetsvägran, illojalitet, drogproblem, brottslighet gentemot arbetsgivaren och ibland även brottslighet utanför arbetsplatsen beroende på vilken förtroendeställning arbetstagaren har. Vid privat verksamhet kan arbetsuppgifter och  förtroendeställning beaktas på så sätt att arbetsgivaren inte behöver tåla att verksamheten riskerar att drabbas negativt när det gäller varumärket, goodwill eller ekonomiskt på grund av den anställdes agerande. Vid offentlig anställning beaktas även risken för att allmänhetens förtroende skadas.

Generellt gäller att ju högre upp i hierarkin du som arbetstagare befinner dig, desto svagare är anställningsskyddet d.v.s. desto mindre krävs för att saklig grund på grund av personliga skäl ska anses föreligga. Detta beror i hög grad på vilken förtroendeställning du har och gäller inte sällan även dig som i egenskap av specialist är i sådan förtroendeställning.

Vad ska arbetsgivaren iaktta innan uppsägning får ske?

När det gäller uppsägningar på grund av arbetsbrist ska en omplaceringsutredning alltid genomföras innan en uppsägning kan ske.

När det gäller uppsägningar på grund av personliga skäl ska detta normalt sett också ske. Det finns dock situationer där exempelvis förtroendet är så förbrukat att en omplacering i dessa fall inte skäligen kan krävas av arbetsgivaren.

Det finns vissa ordningsföreskrifter i LAS som måste följas. Om så inte sker medför det dock inte att uppsägningen blir ogiltig vare sig på den privata sektorn eller kommunala sektorn.

När det gäller statliga anställningar ska beslut om uppsägning på grund av personliga skäl fattas av en personalansvarsnämnd vid myndigheten. När det gäller högre tjänstemän såsom exempelvis ordinarie domare och professorer fattar Statens ansvarsnämnd beslut om skiljande från tjänsten, om omständigheterna är sådana att de bedöms räcka för ett avsked. Någon uppsägning av dessa befattningshavare kan inte ske. Beslutet om uppsägning eller skiljande från tjänsten ska på statens område vara skriftligt för att vara giltigt.

Var regleras arbetsgivarens uppsägningstid?

Arbetsgivarens uppsägningstid regleras antingen i lagen om anställningsskydd, LAS, i tillämpligt kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal. Regleringen i ditt anställningsavtal får inte vara sämre än LAS eller uppsägningstiderna i ett eventuellt kollektivavtal.

Vad ska jag tänka på innan jag slutar?

Du ska till arbetsgivaren lämna tillbaka arbetsredskap och material du haft tillgång till under din anställning när du slutar och helst få en skriftlig bekräftelse på att du fullgjort detta.

Du får inte för egen eller annans räkning kopiera, spara eller föra över arbetsmaterial, uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. Du får inte heller radera något sådant material. Du är skyldig att lämna tillbaka allt som är arbetsgivarens egendom. Om du bryter mot detta kan du riskera att en eventuell överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare hävs eller att den återstående uppsägningstiden avbryts genom att arbetsgivaren i stället avskedar dig samt att din arbetsgivare kräver dig på skadestånd.

Vad händer om min arbetsgivare försätts i konkurs?

Om din arbetsgivare försätts i konkurs utser tingsrätten en konkursförvaltare, som därefter är den som företräder bolaget.

Konkursförvaltaren kommer efter förhandlingar med Akavia normalt sett att säga upp dig på grund av arbetsbrist. Ibland drivs verksamheten vidare, men detta är sällsynt.

Du kan efter uppsägningen ansöka om lönegarantiersättning, vilken ansökan konkursförvaltaren tar ställning till och fattar beslut om. För att få lönegarantiersättning krävs till att börja med att du är arbetstagare. Dessutom krävs att du och dina fordringar uppfyller olika rättsliga krav. Lönegarantiersättningen uppgår maximalt till 4 prisbasbelopp.

Reglerna om vad som gäller vid konkurs är komplexa. Ta hjälp av Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information om vad som gäller just i ditt fall.

Kontakta oss

Kontakta Akavias medlemsrådgivning för ytterligare individanpassad rådgivning och eventuell förhandlingshjälp.

Kontakta rådgivningen