Om varsel och uppsägning vid arbetsbrist

Varsel om uppsägningar vid arbetsbrist innebär att arbetsgivaren förvarnar om att en större mängd uppsägningar kommer att ske inom organisationen.

Vad innebär varsel?

Genom ditt medlemskap får du till exempel rådgivning och stöd i samband med varsel och uppsägning. Du kan enkelt bli medlem här. 

 

varsel vid arbetsbrist

Arbetsbrist är ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen.

En arbetsgivare som planerar att skära ner i sin verksamhet måste följa vissa regler. Enligt lag ska arbetsgivaren lämna skriftligt varsel till Arbetsförmedlingen senast två månader före en driftsinskränkning om minst fem anställda kommer att sägas upp.

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet berörda arbetstagare och tidsperiod för uppsägningarna. Akademikerföreningen på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till arbetsförmedlingen.

Ett varsel är ingen uppsägning i sig. Det är först när du tar emot ett personligt besked om att du är uppsagd som din uppsägningstid börjar gälla.

Om du har blivit varslad och riskerar att bli uppsagd kommer du att bli kontaktad av ditt ombud för att du ska kunna bli rätt företrädd i förhandlingarna. Finns det ingen förtroendevald på arbetsplatsen så vänder du dig till Akavias medlemsrådgivning för ytterligare information om vad som gäller för dig. 

Kontakta rådgivningen

Förhandling om arbetsbrist

Förhandling innan uppsägning

Innan man har rätt att säga upp någon är arbetsgivaren skyldig att förhandla med berörda fackförbund. Det är fackförbund som träffat eventuella kollektivavtal med arbetsgivaren eller de fackförbund som de anställda är anslutna till. I förhandlingen måste arbetsgivaren kunna förklara behov till neddragning och göra en omplaceringsutredning – pröva om det finns en vakant roll till den vars roll dras in. Finns ingen vakans ska det förhandlas kring turordningen mellan arbetsgivaren och facket.

Turordningsregler

Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är huvudregeln att den som är sist anställd på en arbetsplats blir uppsagd först. Om två medarbetare har lika anställningstid, har den som är äldst företräde till att fortsätta vara anställd. Men du kan även bli uppsagd om du inte har tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Arbetsgivaren har rätt att undanta tre personer från turordningen. Det måste i så fall åberopas i förhandlingen.

Akademikerföreningen eller den förhandlare som fått ärendet tilldelat sig, kommer att bevaka att dessa regler tillämpas på ett juridiskt korrekt sätt i förhandlingen.

Uppsägningsbesked

När turordningen är fastställd verkställer arbetsgivaren uppsägningarna. Om varslet leder till att du blir uppsagd gäller kollektivavtalet och reglerna i Lagen om anställningsskydd alternativt den längre uppsägningstid som ditt anställningsavtal säger.

Du ska alltid få ett skriftligt besked om uppsägning som ska överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Är du uppsagd på grund av arbetsbrist ska det stå om du har företrädesrätt till återanställning eller inte. Vill du ha företrädesrätten måste du också anmäla det till arbetsgivaren.

Har du funderingar om ditt uppsägningsbesked, prata med ditt fackliga ombud eller kontakta Akavias medlemsrådgivning.

Kontakta rådgivningen

Tips vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Att tänka på om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist

 1. Kontakta din lokala Akademikerförening. Om sådan inte finns, kontakta Akavias medlemsrådgivning.
 2. Din arbetsgivare måste förhandla med din lokala Akademikerförening och följa turordningsreglerna.
 3. Uppsägningen ska ske skriftligt och gäller från den dagen du tar del av den.
 4. Din uppsägningstid regleras i LAS, kollektivavtal eller i ditt enskilda anställningsavtal. Titta på vad som gäller för dig.
 5. Får du en enskild överenskommelse att skriva på? Ta hjälp av Akavias medlemsrådgivning och förhandlare för information om vad som gäller just i ditt fall.
 6. Anmäl anspråk på företrädesrätt till återanställning skriftligt till arbetsgivaren.
 7. Om det finns trygghetsavtal eller omställningsavtal, anmäl tillsammans med din arbetsgivare att du vill ta del av det.
 8. Be att få ett tjänstgöringsbetyg från din arbetsgivare.
 9. På din första arbetslösa dag: registrera dig hos Arbetsförmedlingen
 10. På din första arbetslösa dag: ansök om ersättning hos Akademikernas a-kassa.
 11. På din första arbetslösa dag: ansök om ersättning hos Akademikernas Inkomstförsäkring.

Kontakta oss

Som medlem får du råd och stöd om du blir uppsagd. Kontakta Akavias medlemsrådgivning och förhandlare för ytterligare information om vad som gäller just i ditt fall.

Kontakta rådgivningen