Gå till Innehållet

Nolltolerans mot hot, våld och trakasserier

Var fjärde medlem som arbetar i medborgarnas tjänst har utsatts för hot, våld, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan under de senaste två åren. Det visar en undersökning Akavia gjort.

"26 procent utsätts för hot, våld eller trakasserier"

– Vår undersökning visar att det är en lång väg kvar till att vi ska kunna tillförsäkra trygghet och en god arbetsmiljö för de som arbetar i medborgarnas tjänst, säger Anna Nitzelius, sakkunnig, Akavia

Angreppen mot medlemmarna är inte bara en kränkning av enskilda individer utan också ett hot mot rättssamhället som i förlängningen påverkar vår demokrati.

Medlemmarnas oro och utsatthet för hot och våld får ofta allvarliga konsekvenser. Fyra av tio uppger att händelsen påverkat den egna yrkesutövningen, nästan var tredje anser att deras hälsa har påverkats och många har övervägt att byta arbete eller uppdrag. På Försäkringskassan är det så många som varannan medlem som övervägt att byta jobb.

– Många av våra medlemmar berättar i undersökningen att det är obehagligt att deras namn exponeras i olika situationer i tjänsten. säger Anna Nitzelius.

Sammantaget uppger 26 procent att de utsatts för våld, trakasserier, skadegörelse, hot, mutförsök eller annan form av otillbörlig påverkan i sitt arbete under de senaste två åren.

Hot är fortfarande mest förekommande. Oftast uttalas hoten vid telefonsamtal eller personlig kontakt.

Akavia menar att det ska råda nolltolerans mot alla former av hot, våld och trakasserier mot anställda i medborgarnas tjänst.  I vår rapport presenterar vi en rad förslag som vi tror kan förbättra situationen. Några områden som vi anser särskilt angelägna för att förbättra arbetsmiljön för medlemmarna som arbetar i medborgarnas tjänst är att:

Öka tryggheten och säkerheten bland annat genom att det förebyggande och systematiska arbetsmiljöarbetet sätt högt på agendan.

Förstärka skyddet av personuppgifter för de som arbetar i utsatta roller

Stärka det straffrättsliga skyddet mot hot och våld exempelvis genom att regeringen beslutar om en sammanhållen översyn av skyddet.

Arbetsgivarna förbättrar stödet till medarbetare som utsätts för hot, våld och trakasserier exempelvis att det finns effektiva och enkla rutiner för incidentrapportering.

– För att öka kunskapen om hur man kan förebygga hot, våld och trakasserier är det också angeläget att man ständigt arbetar förebyggande och systematiskt med dessa frågor. Och om det ändå sker en incident måste det finnas tydliga rutiner att följa, säger Anna Nitzelius.

Fakta om undersökningen

  • 4766 medlemmar besvarade enkäten
  • Enkäten skickades ut i februari – mars 2021 till medlemmar anställda på utvalda myndigheter, kommuner och regioner samt på jurist och advokatbyråer.

Bli medlem

Akavia är fackförbundet för dig som är- eller studerar till ekonom, jurist, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare eller kommunikatör.

Till ansökan