Gå till Innehållet

Akavia granskar: Nio av tio chefer arbetar övertid

Många arbetade timmar och hög arbetsbelastning är verklighet för många chefer. Det visar en undersökning från Akavia om chefers övertid.

90 procent av cheferna arbetar övertid och många arbetar mycket övertid. Sju procent uppger att de i genomsnitt arbetar mer än 32 timmar övertid per månad. Det framgår av Akavias medlemsundersökning bland ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är chefer.

− Chefers arbetsbelastning och omfattande övertidsarbete behöver tas på största allvar. Naturligtvis för chefernas egen situation, men chefernas förutsättningar och hälsa påverkar inte bara dem själva, utan hela arbetsplatsen. Chefer är förebilder, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Akavia.

Enligt undersökningen arbetar chefer övertid för att hinna med sitt arbete och för att de har ett stort ansvar. En betydligt större andel chefer än andra medarbetare anger just det stora ansvaret som bakgrund de till många arbetade timmarna.

− Akavia välkomnar att Arbetsmiljöverket nu gör en särskild satsning på chefers arbetsmiljö med inspektioner särskilt inom privat sektor med fokus på mellanchefers arbetsbelastning och arbetstider. Chefers arbetsmiljö och välbefinnande måste prioriteras.

Resultat från undersökningen (urval):

  • 90 procent av cheferna arbetar övertid och många arbetar mycket övertid. Sju procent uppger att de i genomsnitt arbetar mer än 32 timmar övertid per månad. Det innebär 336 timmar på ett år, om man räknar bort en och en halv månads semester.
  • Chefer arbetar mer övertid än andra medarbetare. Mer än dubbelt så hög andel av cheferna jämfört med andra medarbetare uppger att de arbetar övertid nio timmar och mer per månad.
  • Inom privat sektor är det vanligare med övertid än i offentlig. Det är inga stora skillnader mellan kvinnor och män.
  • Chefer som inte får någon kompensation för övertiden jobbar över mer än de som får kompensation eller de som har det invägt i lönen.
  • Chefer arbetar övertid för att hinna med sitt arbete och för att de har ett stort ansvar. En betydligt större andel chefer än andra medarbetare anger just det stora ansvaret som bakgrund de till många arbetade timmarna.
  • Chefer får mindre hjälp än andra att minska sin övertid.
  • Kvinnliga chefer anser i högre utsträckning än manliga att inget görs för att komma till rätta med övertiden.
  • 66 procent av cheferna uppger att deras chef inte vet hur mycket de arbetar övertid.

Fakta om undersökningen:

Frågor ställdes till en panel av medlemmar i Akavia genom en webbenkät mellan den 7 och 14 februari 2022 och består av 4 643 intervjuer. Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval var svarsfrekvensen 46 procent. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, arbets-marknadssektor och profession. Målgruppen är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Resultaten har brutits ner i syfte att redovisa situationen för Akavias chefsmedlemmar.

Läs hela rapporten här.