Gå till Innehållet

Redovisning – ett ämne i kris?

Hög personalomsättning, kompetensbrist, brist på behöriga lärare, och färre som utbildar sig inom redovisning trots växande behov. Det är bara några av de utmaningar som redovisnings- och revisionsbranschen stå inför. Det visar resultaten från Akavias nya rapport "Redovisning – ett ämne i kris?"

Redovisning är ett globalt och centralt område inom de flesta verksamheter, privata såväl som offentliga liksom i föreningar och ideella organisationer. Det är också ett av de grundläggande akademiska ämnena inom företagsekonomin och därmed på ekonomutbildningarna. I rapporten har Akavia satt utmaningarna för branschen under lupp och redovisar resultat från samtal med arbetsgivare och en enkätundersökning bland 22 svenska högskolor och universitet med ekonom- och civilekonomprogram.

Resultaten visar bland annat att färre studenter väljer redovisning som inriktning i sina examina. Den minskade studenttillströmningen hotar även doktorandutbildningarna och fördjupar bristen på kvalificerade forskare inom redovisningsområdet. Företrädare för lärosäten lyfter också att allt fler studenter på ekonomutbildningar har bristande kunskaper i matematik. Studenterna uppfattar redovisningsämnet som för svårt och det är fler nu än tidigare som inte klarar tentorna på första redovisningskursen vilket leder till både högre arbetsbelastning för lärare och ökad andel omtentor.

"Den bristande dialogen aktörerna emellan riskerar att fördjupa krisen inom redovisningsområdet"


Akavia, som under lång tid följt utvecklingen både på lärosäten och på arbetsmarknaden, menar också att den pågående digitala transformationen sätter press på arbetstagare att förvärva nya kunskaper och kompetenser, något som inte nödvändigtvis matchas av dagens utbildningsutbud. Dialogen arbetsgivare, branschorganisationer, myndigheter och lärosäten emellan kring vad som efterfrågas och behövs på arbetsmarknaden behöver utvecklas och bli bättre. Alla aktörer behövs för att lösa den ökade kompetensbristen.

– Sett till arbetsmarknadens nuvarande och framtida behov av redovisnings- och revisionskompetens behöver många fler studenter välja den inriktningen. Men många studenter uppfattar att andra inriktningar är mer efterfrågade på arbetsmarknaden. Den bristande dialogen aktörerna emellan riskerar att fördjupa krisen inom redovisningsområdet, säger Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia och författare till rapporten.

Resultaten i korthet

  • Färre studenter väljer redovisning som inriktning, vilket skapar kompetensbrist.
  • Minskad tillströmning till doktorandutbildningar fördjupar bristen på forskare.
  • Bristande matematikkunskaper bland ekonomstudenter leder till ökad arbetsbelastning för lärare och ökad andel omtentor.
  • Arbetsgivare signalerar stort behov av redovisningskompetens men anser att nyutexaminerade saknar nödvändiga förmågor som analytiskt och kritiskt tänkande.
  • Den pågående digitala transformationen ställer krav på nya kunskaper och kompetenser.
  • En bristande dialog mellan aktörer fördjupar krisen inom redovisningsområdet.

Läs hela rapporten här.