Gå till Innehållet

Akademisk utbildning ska löna sig

Akavias värdegrund är individnytta, kunskap och nytänkande. Här presenterar vi kortfattat vår lönepolitik som tar avstamp i värdegrunden.

Akavias värdegrund är individnytta, kunskap och nytänkande. Individnytta innebär att vi ser till varje medlems bästa genom att erbjuda råd och stöd som ger den största möjliga individuella nyttan. Nytänkande innebär att vi tror på att kontinuerligt utveckla oss genom nyskapande och hållbara lösningar för våra medlemmar. Kunskap innebär att vår kombination med mod och nyfikenhet att ständigt söka nya kunskaper och insikter som ger den bästa medlemsnyttan.

Akavias grundläggande lönepolitik

  • För oss är det självklart att Akademisk utbildning ska alltid ska löna sig.

  • Lönen är individuell och sätts utifrån prestation och bidrag till verksamheten. Din löneutveckling bygger på lönesamtal med din chef.

  • Lönen är individuell och differentierad och lönespridning är en del av den individuella lönesättningen.

  • Vi tror på ett flexibelt arbetsliv utifrån livssituation. Individuella lösningar inom ramen för kollektivavtalen ska vara möjliga. Dessa överenskommelser ska vara uppsägningsbara i och med att den egna situationen och behoven förändras över tid.

  • Framtidens arbetsmarknadsmodell bygger på individanpassade villkor utifrån verksamhetensbehov.

  • Akademiker ska ha en strategisk kompetensplan som uppdateras årligen. Planen ska innehålla planering och kartläggning av informell och formell kompetensutveckling.

  • All diskriminering i arbetslivet ska motverkas och att förebyggande åtgärder mot särbehandling ska vidtas.

  • Ålder får inte hindra möjligheter till karriär, löneutveckling eller kompetenshöjning.

  • Förtroendevalda är en förutsättning för att tillvarata medlemmarnas villkor samt få genomslag för våra löneavtal.

  • Våra förtroendevalda på arbetsplatserna ger medlemmarna inflytande och påverkansmöjligheter. Det är förtroendevalda som säkrar att våra löneavtal fungerar som de ska och stöttar medlemmarna i alla viktigare frågor på arbetsplatsen. De måste ges tid och förutsättningar för sitt uppdrag