Gå till Innehållet

Inriktning i avtalsrörelsen 2023

Akavia har tagit fram en inriktning för avtalsrörelsen 2023 i privat sektor som utgår från Akavias arbetsmarknadspolitiska- och lönepolitiska program.

Inriktningen ger en vägledning när vi tittar på vilka yrkande vi ska ta fram för de olika branscherna. Utgångspunkten för arbetet är att hitta individuella lösningar.

En hållbar lönepolitik som leder till högre löner och bidrar till tillväxt samt välstånd är viktiga utgångspunkter.

 • Hänsyn ska tas till den individuella prestationen och den akademiska kompetensen.
 • Erfarna medarbetare, oavsett löneläge ska kunna erhålla löneökningar i paritet med deras betydelse för verksamheten.
 • Justeringar av löner som beror på brister i lönesättningen ska hanteras utanför den årliga lönerevisionen/översynen.
 • Centrala parter måste följa upp och utvärdera löneavtalen på ett bättre sätt än i dag till stöd för att utveckla den lokala tillämpningen.
 • Lokalfackliga företrädare ges möjlighet att genomföra förberedande analyser.

Distansarbete för ökat välbefinnande

Vi ser att flexibiliteten ökar välbefinnandet och därmed produktivitet och lönsamhet. Vi vill ha ett ledarskap som bygger på tillit.

De lokala parternas arbete för en bättre arbetsmiljö och ökat välbefinnande behöver intensifieras. Även uppföljningen av arbetsbelastning, negativ stress och balans i arbetslivet bör uppmärksammas i högre grad. Det är viktigt att distansarbetets konsekvenser uppmärksammas och att de som väljer arbeta på distans inte missgynnas.

 • Distansarbete ska främjas och vara frivilligt.
 • En ersättning för hemarbetsplats bör införas.
 • Det ska finnas ett kontor där medarbetare har möjlighet att arbeta.

Utöka möjligheten till individuella lösningar

Vi vill utveckla kollektivavtalen genom ökade möjligheter till individuella lösningar och individuellt anpassade villkor. Det är ett steg på vägen i att utveckla den svenska partsmodellen.

Att medarbetarna kan påverka sin arbetssituation och villkor är betydelsefullt för akademiker och därmed en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill att enskilda överenskommelser alltid bygger på tydliga, skriftliga överenskommelser som är frivilliga och uppsägningsbara.

Exempel på frågor för enskilda överenskommelser

 • Fler semesterdagar
 • Avtal om distansarbete
 • Högre pensionsavsättningar

Förtroendevalda en strategisk tillgång

Akavias förtroendevalda är en förutsättning för att tillvarata medlemmarnas villkor samt få genomslag för våra löneavtal. Lokala förtroendevalda är en strategisk tillgång för verksamheten och måste genom lokala överenskommelser ge ges tid och förutsättningar att samverka med arbetsgivaren och kunna företräda medlemmarna på bästa sätt. Att gemensamt kommunicera den strategiska vikten av fler förtroendevalda och fler föreningar är en viktig signalfaktor för utveckling av avtalen. Vi vill förbättra förtroendevaldas villkor och möjligheter till kompetensutveckling samt att arbetsgivarna ska se över förtroendevaldas organisatoriska tillhörighet med hänsyn till lönerevisionen.

Vi vill också att genom partsgemensamma initiativ möjliggöra lokalt arbete i samverkan kring frågor om klimat, miljö och hållbarhet samt välbefinnande på arbetsplatsen.