Gå till Innehållet

Mer om sektionernas uppdrag

Akavias sektioner ska medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta. Deras uppgift är att stödja medlemmarna och förbundsstyrelsen genom att verka sammanhållande i relation till medlemmarna och deras arbetsmarknadssektor.

Mer om uppdraget

En länk till medlemmar och förtroendevalda

Sektionerna ansvarar för att vara en länk till Akavias medlemmar och förtroendevalda. Studerandesektionen ska företräda medlemmarna i arbetet med frågor kopplade till den högre utbildningen och steget från utbildning till arbetsliv.

De yrkesverksamma sektionerna – Privata sektionen, Statliga sektionen och Kommunala sektionen – ska inom ramen för sitt område företräda medlemmarna i arbetet med arbetsmarknadspolitiska frågor, såsom kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet, samt vara en länk till lokalt förtroendevalda.

Verksamheten regleras av förbundets stadgar

Varje sektion har en styrelse som leder arbetet i sektionen. Styrelsen väljs direkt av medlemmarna inom respektive sektion vid ett sektionsmöte. Mandatperioden är tre år för de yrkesverksamma sektionerna och ett år för studerandesektionen.

SEKTIONERNA FÖR YRKESVERKSAMMA Ska bland annat:

  • Bevaka tillämpningen och utvecklingen av avtal utifrån medlemmanas situation inom sektionens område. Styrelserna ska vara en aktiv del av förbundets arbete inom respektive förhandlingsorganisation (Saco-S, Akademikeralliansen och PTK). Inom sina områden och med utgångspunkt i förbundsstyrelsens beslut ska de exempelvis formulera mål och inriktning för arbetet med kollektivavtal och det partsgemensamma arbetet.
  • Medverka i förbundets utveckling av medlemsnytta och arbete med att vårda och värva medlemmar.
  • Delta i förbundets arbete med opinionsbildning.
  • Öka förbundets kunskap om medlemmarnas villkor inom ramen för sektionens område.
  • Vara en länk till lokalt förtroendevalda.
  • Utse ledamöter till förbundets fullmäktige och förbundsråd

STUDERANDESEKTIONEN SKA BLAND ANNAT:

  • Inspirera till högre utbildning och bevaka utbildningarnas kvalitet och utformning, studiesociala frågor och steget från utbildning till arbetsliv samt utifrån förbundsstyrelsens beslut formulera mål och inriktning för arbetet inom dessa områden.
  • Utse representanter till Saco Studentråds kongress.
  • Bevaka medlemmarnas intresse genom att formulera motioner till Saco Studentråds kongress.
  • Utse ledamöter till förbundets fullmäktige och förbundsråd.