Ditt arbetsmiljöansvar som chef

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och anställda skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkas av fysiska faktorer som till exempel arbetsplatsens utformning, belysning, luftkvalitet och utrustning. Den påverkas även av organisatoriska och sociala faktorer som till exempel arbetsbörda, hur arbetet är organiserat och gemenskapen med kollegor.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. Det görs genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

För att upptäcka risker och brister i arbetsmiljön ska arbetsgivaren samverka med skyddsombud och anställda. Skyddsombudet är ofta en facklig förtroendevald. Hen ansvarar för att ta hänsyn till arbetsplatsens intressen i arbetsmiljöfrågor, men har inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön. Anställda har ett eget ansvar att medverka i arbetet för en god arbetsmiljö och anmäla eventuella risker och brister till arbetsgivaren eller till skyddsombudet.

Du kan läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift.


Arbetsmiljöarbete för dig som chef

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i princip hos arbetsgivarens högsta ledning. Ju större organisationen är desto svårare är det dock för ledningen att själv praktiskt övervaka hela verksamheten. Arbetsmiljölagarna bygger därför på att det i många fall kommer att vara chefer längre ner i organisationen som har ansvar för arbetsmiljön.

Ditt ledarskap har stor betydelse för arbetsmiljön, stress, ohälsa och sjukfrånvaro i organisationen. Du kan påverka sjukfrånvaron genom en medveten och aktivt hälsofrämjande strategi. Både konkreta, individinriktade aktiviteter och sättet du leder och organiserar arbetet i stort har betydelse.

Organisatorisk och social arbetsmiljö 

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om de krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Den sociala arbetsmiljön handlar om hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss, socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Under våren 2016 förstärkte Arbetsmiljöverket reglerna för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. De gav då ut en ny föreskrift, Organisatorisk och social arbetsmiljö. Med den preciserade Arbetsmiljöverket vilka sociala och organisatoriska faktorer som ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De nya reglerna berör tre områden;

  1. arbetsbelastning,

  2. arbetstid samt

  3. kränkande särbehandling.

Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift om ohälsa på arbetsplatsen.

Diskriminering

Diskriminering och trakasserier är en viktig organisatorisk och social arbetsmiljöfråga som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Diskrimineringslagen utgår från att alla människor har lika värde och rättigheter. Ur ett arbetsmiljöperspektiv handlar det om att arbetsplatsen ska vara öppen och inkluderande för alla.