Aktiviteter 2023

Akavia deltog likt tidigare år i Almedalsveckan, som gick av stapeln den 27 juni – 1 juli. Det är ett forum där förbundet kan möta såväl befintliga som potentiella medlemmar samt beslutsfattare och andra opinionsbildare. Vi bidrar samtidigt till det demokratiska samtalet och arbetar för att lyfta upp våra medlemmars prioriterade frågor på agendan.

Vi arrangerade bland annat ett interaktivt samtal i AI-trädgården där vi bland annat lyfte akademikers inställning till den digitala utvecklingen. Vi anordnade även ett panelsamtal där vi diskuterade kollektivavtalets framtid. 

Akavias representanter genomförde också flera möten för att diskutera förbundets frågor med riksdagsledamöter, representanter för regeringen, organisationer och myndigheter. Representanter från Akavia deltog även vid seminarium och diskussioner för att omvärldsbevaka och inhämta relevant kunskap för förbundets fortsatta arbete.

Torsdag 29 juni

PANELSAMTAL - Arbetsmarknaden vill ha kompetens – vad vill arbetstagarna ha?

Under torsdagen lyssnade ett femtiotal intresserade på hur näringslivet, politiken, de unga och fackföreningarna ser på framtidens arbetsmarknad, med fokus på framtidens kollektivavtal.

I panelen deltog Kajsa Eldin (förhandlingschef Almega), Katarina Roddar (People Leader PwC), Jacob Borssén (expert utbildning & samhälle Ungdomsbarometern), Lise-Lotte Argulander (arbetsmarknadsexpert, Företagarna), samt Patrik Nilsson och Mikael Andersson, samhällspolitisk respektive förhandlingschef på Akavia.

Samtalet fokuserade på hur, och om, kollektivavtal kan bli mer attraktiva samt synen på kollektivavtalets framtid. På en alltmer rörlig arbetsmarknad tycks behovet av trygghet öka. Panelen diskuterade vad som ligger inom ramen för trygghet och konstaterade att det inte enbart handlar om anställningsformer utan också om ledarskap, gemenskap och hållbarhet.

Panelen diskuterade också det faktum att mindre företag tycks vara mindre positivt inställda till kollektivavtal då detta uppfattas som en inskränkning av självbestämmandet. Ett medskick från panelen var att arbetsmarknadens parter måste bli bättre på att informera om kollektivavtalets betydelse, göra de mer begripliga och fokusera på hur de kan bli verktyg för verksamheten snarare än en regelbok.

En enig panel kunde konstatera att kollektivavtal i dag utgör basen i välfärden och att de inte bör ses som ett komplement. Men för att kollektivavtal ska vara intressanta och verkningsfulla i framtiden behöver de moderniseras. Det innebär bland annat fördjupade samtal med relevanta beslutsfattare, en fördjupad omvärldsbevakning och förankring med arbetstagare. På så vis skapas goda förutsättningar för en flexibel och modern arbetsmarknad.

Under torsdagen medverkade också Ulrika Husmark, sakkunnig på Akavia, i Diskrimineringsombudsmannens seminarium ”Diskriminering på jobbet – Vem rekryteras och befordras, vem väljs bort?” där hon bland annat redogjorde för Akavias undersökning kring diskriminering på arbetsplatsen bland akademiker.

Fredag 30 juni

interaktivt samtal: om AI och arbetslivet 

Under fredagsmorgonen arrangerade Akavia ett interaktivt samtal inom ramen för AI-trädgården, ett forum för olika aktörer att samlas och prata om utmaningar kopplat till AI.

Olivier Rostang, framtidsstrateg på Kairos Future, inledde samtalet med att presentera nya siffror kopplat till Kairos Futures och Akavias arbete med framtidens arbetsmarknad. I introduktionen tog Olivier fasta på hur AI kan komma att ändra vår relation till arbete. Med hjälp av AI kan arbetsuppgifter komma att effektiviseras vilket kommer att frigöra tid. Denna tid kan nyttjas på olika sätt, exempelvis genom att addera annat arbete eller att gå ner i arbetstid. Kairos Future och Akavias siffror visar att 74 procent vill jobba max 30 timmar i veckan vilket stärker tesen om att AI kan komma att påverka vår syn på arbete och arbetsliv.

Utifrån introduktionen fick deltagarna sedan dela upp sig i grupper för att diskutera fördelar med AI samt hur dessa kan komma att påverka tjänstesektorn. Återkommande i alla grupper var behovet av fortbildning inom AI och relevanta regelverk. AI-utvecklingen kommer att ge oss många värdefulla nycklar med samtidigt utmana våra invanda mönster.

Senare under fredagen fortsatte Akavia att diskutera AI, i form av medverkan i New Republics paneldiskussion ”Hur blir Sverige ledande på AI och hur hänger alla med?”. Utöver Akavias samhällspolitiska chef Patrik Nilsson, medverkade bland andra civilminister Erik Slottner i panelen.

Akavias förhandlingschef Mikael Andersson deltog också i ett rundabordssamtal med tjänstesektorns kompetensråd, för att tillsammans med näringsliv, fackförbund och politiker få en samsyn kring framtiden kompetensbehov i tjänstesektorn.

Kontaktpersoner i Almedalen

Katarina Gold, Kommunikations- och marknadschef

076-050 72 15

Elin Frisk, Pressansvarig

070-665 29 81