)

Saco

Akavia ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga fackförbund som samlar 700 000 akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor.

Det är alltid de enskilda förbundens uppgift att förhandla om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor. Inom kommunal sektor förhandlar vi på Akavia tillsammans med andra Sacoförbund i förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen.

På arbetsplatserna finns antingen lokala Akaviaföreningar eller AkademikerAlliansföreningar där flera Sacoförbunds medlemmar ingår. Som förtroendevald i en AkademikerAlliansförening företräder du medlemmarna för alla de Sacoförbund som ingår i föreningen.

Parter på central nivå: kommuner och regioner

AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKR) och Sobona som motparter.
Det är AkademikerAlliansen som tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

AkademikerAlliansen består av 16 Sacoförbund som tillsammans företräder cirka 65 000 akademiker i den kommunala sektorn.

Andra fackförbund

Utöver AkademikerAlliansen är också förhandlingsorganisationen OFR, som samlar TCO-förbunden, och LO-förbundet Kommunal aktörer på central nivå.

Arbetsgivare

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är central part för kommunerna och regionerna. För kommunala bolag finns arbetsgivarorganisationen Sobona.

Parter på lokal nivå: kommuner och regioner

Akaviaföreningar, Sacoråd och AkademikerAlliansföreningar

Akaviaföreningar tecknar lokala avtal med arbetsgivaren.

Även om förbundet formellt sett är en enskild part på lokal nivå där arbetsgivare ska förhålla sig direkt till Akavia i fackliga frågor som berör våra medlemmar kan vi i lokala överenskommelser avtala om en annan ordning. Det är till exempel vanligt att Sacoförbundens representanter lokalt organiserar sig i så kallade Sacoråd där varje förbund kan finnas representerat. Där det inte finns förutsättningar för Sacoråd samordnar sig ofta Sacoförbunden inom AkademikerAlliansen och bildar gemensamma lokala AkademikerAlliansföreningar. AkademikerAllians föreningens ledamöter representerar då medlemmarna i samtliga förbund.

Arbetsgivare

Det är respektive kommun, region eller kommunalt bolag som är den lokala arbetsgivarparten.

Svenska kyrkans avtalsområde

Central arbetsgivarpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO).

Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund (Sveriges Ingenjörer, DIK, SRAT, SULF, Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitekter, Psykologförbundet, Naturvetarna, Arbetsterapeuterna och Vårdförbundet) är parter på central nivå.

Varje enskilt förbund är lokal part. På större arbetsplatser finns ibland Akavia/Akademikerföreningar. Arbetsgivare på lokal nivå kan vara stift/pastorat/församling.