)

Saco

Akavia ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga fackförbund som samlar 710 000 akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor.

Inom statlig sektor förhandlar Akavia tillsammans med andra Sacoförbund i förhandlingsorganisationen Saco-S.

På arbetsplatserna inom statlig sektor finns lokalföreningar som benämns Saco-S föreningar och som förtroendevald i en Saco-S förening företräder du medlemmarna för alla de Sacoförbund som ingår i föreningen.

Parter på central nivå

Saco-S

Saco-S är en sammanslutning av 19 Sacoförbund som tillsammans företräder nästan 90 000 akademiker.

Saco-S är en förhandlingsorganisation, det är alltså Saco-S som förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar kollektivavtal om till exempel löner, pensioner, semester och föräldraledighet.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare, det vill säga myndigheter och affärsverk på det statliga området.

Andra fackförbund

Utöver Saco-S är också förhandlingsorganisationen OFR, som samlar TCO-förbunden, och LO-förbundet Seko aktörer på central nivå. Det är alltså Saco-S, OFR och Seko som tecknar avtal med Arbetsgivarverket.

Parter på lokal nivå

Saco-S föreningar

Saco-S-föreningar träffar lokala kollektivavtal och företräder medlemmarna i de flesta situationer. De lokala Saco-S-föreningarna representerar samtliga medlemmar på arbetsplatsen. De ska behandla alla medlemmar lika, oberoende av förbundstillhörighet, anställning, funktion eller befattning.

Du kan söka fram vem som är lokal part vid dessa arbetsplatser i Saco-S arbetstagarnyckel som du hittar på www.saco-s.se

I vissa fall finns lokal–lokala föreningar som ansvarar för samverkan på exempelvis regional nivå. Rollfördelningen framgår av de lokala och lokal–lokala stadgarna i respektive verksamhet.

Arbetsgivare

Det är respektive myndighet med flera arbetsgivare inom staten som är arbetsgivarens part på lokal nivå.