Mer information om Akavias professionsföreningar

Akavias professionsföreningar är en betydelsefull del av förbundets förtroendemanna­organisation. Syftet med föreningarna är att synliggöra Akavias medlemsgrupper och öka medlemmarnas tillhörighet och inflytande i förbundet. Professionsföreningarna bidrar med ett professionsperspektiv som är viktigt för utvecklingen av förbundets verksamhet.

)

Vad är en professionsförening?

som medlem tillhör du en förening

Akavia har sju professionsföreningar, en förening för varje medlemsgrupp; ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare, kommunikatörer samt en för chefer.

Din utbildning, som den är registrerad i medlemsregistret, är utgångspunkten för vilken förening du tillhör. Du kan välja att tillhöra en annan förening. Exempelvis kan du vara registrerad som samhällsvetare, men är även chef och upplever en starkare anknytning till din chefsroll.

Professionsföreningarna leds av ett föreningsstyre som utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

Vad gör en professionsförening?

FÖRENINGARNAS UPPDRAG

Genom professionsföreningarna har du som medlem möjlighet att engagera dig i frågor som rör den egna professionen, på ett annat sätt än genom traditionell facklig verksamhet.

Föreningarna kan vara mötesplatser för till exempel karriärfrågor, utbildningsfrågor och annat som syftar till utveckling av professionen.

Professionsföreningarna är en viktig länk till medlemmarna i respektive profession. De ska förmedla professionens specifika möjligheter, utmaningar, och förutsättningar samt medverka i förbundets omvärldsbevakning av professionen och förbundets utveckling av medlemsnytta.

 

FÖRENINGSSTYRENA FÖRVÄNTAS BLAND ANNAT:

 • Bevaka utbildningsfrågor, såsom utbildningens kvalitet, förnyelse, inriktning och gångbarhet på arbetsmarknaden. 
 • Bevaka respektive professions roll, utveckling och förutsättningar på arbetsmarknaden och i samhället. 
 • Lämna förslag till förbundets arbete med opinionsbildning inom de områden som berör professionerna och på annat sätt bidra till arbetet med att utforma förbundets politik.
 • Bidra till utvecklandet av nya tjänster till stöd för medlemmarna i deras karriär. 
 • Bidra med idéer, teman och nyheter till medlemstidningen Akavia Aspekt, förbundets nyhetsbrev och sociala medier.
 • Ta fram förslag till seminarier och andra medlemsaktiviteter och event.
 • Lämna synpunkter på rapporter och remisser.
 • Medverka i arbetet med att skapa digitala nätverk för sin profession.
 • Bidra till att öka kansliets kunskaper om professionen och dess villkor på arbetsmarknaden samt vara med och påverka kansliets verksamhetsplan.
 • Löpande analysera vilka möjligheter och hinder som finns för att rekrytera potentiella medlemmar inom utbildningsgruppen.
 • Aktivt delta i en rad förbundsinterna sammankomster.
 • Samarbeta och utbyta erfarenheter och idéer med andra professionsföreningar och sektioner.

Hur kan jag engagera jag mig?

Som medlem kan du vara med och bidra

Medlemmar som vill engagera sig och bidra till att utveckla förbundet och stärka medlemsnyttan är en förutsättning för Akavias verksamhet.

Som medlem i Akavia har du möjlighet att engagera dig aktivt genom att ingå i ett styre för en professionsförening. 

Föreningsstyrena utses årligen av förbundsstyrelsen och består av minst tre och högst sju ledamöter.

 

Ansökan

Är du intresserad av att engagera dig i styret för en professionsförening? Ansökningstiden för att söka till ett styre för 2022 nu är stängd men att det går bra att skicka in en intresseanmälan för att sitta i ett styre under 2023. Styrena väljs på ett år i taget och börjar sitt arbete i januari.

Förbundet eftersträvar en sammansättning av ledamöter i styrena som speglar mångfalden bland medlemmarna. Urvalet sker utifrån olika kriterier som exempelvis kön, ålder, erfarenhet från olika sektorer och branscher, engagemang och geografisk hemvist.

Vidare eftersträvas styren med en sammansättning av ledamöter som kompletterar varandra, med olika intressen och kompetenser och som bidrar till både djup och bredd. 

Ansökan till styre