Anställningsavtal utomlands

Planerar du att arbeta utomlands? Här finns ett antal punkter som du bör vara uppmärksam på om du skriver på ett anställningsavtal utomlands.

Olika anställningstyper

Det finns tre olika anställningstyper för arbete utomlands: utsänd, dotterbolagsanställd och lokalanställd. Reglerna för kontrakt är olika beroende på anställningstyp.

 • Utsänd i annat land

  Om du är utsänd att arbeta utomlands behöver du tillsammans med din arbetsgivare ansöka om ett utsändningsintyg hos Försäkringskassan. I de flesta fall blir man utsänd i två år, vid eventuell förlängning på upp till fem år, ansöker du om dispens hos Försäkringskassan. Under perioden som utsänd omfattas du av de svenska socialförsäkringarna och svensk arbetsrätt gäller normalt sett.
 • Dotterbolagsanställd

  Du blir anställd av din arbetsgivares utländska dotterbolag. o   Fristående juridisk person eller inte blir avgörande för bedömningen.  Du bör få vara tjänstledig från din svenska grundanställning, alternativt att en återanställningsgaranti som ger dig samma anställningstrygghet som du haft vid tjänstledighet. Normalt sett omfattas du av arbetslandets socialförsäkringar, men det bör framgå av anställningsavtalet vilket lands arbetsrättsliga regler som ska gälla.
 • Lokalanställd

  Du är anställd i utlandet av en utländsk arbetsgivare. Utgångspunkten är att reglerna och lagarna i det landet du jobbar i gäller för anställningen.

Oavsett formen för utlandsarbetet är följande viktigt:

 • Acceptera inte ett erbjudande om du inte är nöjd med villkoren. Tacka nej om du inte är nöjd med villkoren.
 • Ta tid att gå igenom alla detaljer i kontraktet.
 • Gå igenom kontraktet med en expert från Akavia innan du skriver på. Kontakta Akavia.

Checklista för kontraktsskrivning

Här har vi sammanställt ett antal punkter som bör finnas med och regleras i kontraktet. Du är alltid välkommen att vända dig till Rådgivningen om du har frågor eller funderingar.

 1. Arbetsgivarens fullständiga namn, adress samt lokalisering, liksom ditt fullständiga namn och adress.
 2. Arbetsbeskrivning.
 3. Anställningens startdatum.
 4. Anställningens längd (såvida det inte är fråga om en tillsvidareanställning).
 5. Uppgifter om lön och övriga förmåner:

  a. Pension (till exempel hur premiepensionsinbetalningar ska hanteras).

  b. Eventuell bonus.

  c. Utbetalningstidpunkt och konto dit lönen ska utbetalas.

  d. Ytterligare förmåner såsom tjänstebil, telefon, dator, internet, tidningar mm.

  e. Lönerevisionstidpunkt.

  f. Eventuella extra levnadsomkostnader som kan uppstå av vistelsen i utlandet (viktigt att tänka på att tillägg för sådana kostnader kan få skattemässiga konsekvenser, läs mer på Skatteverkets hemsida.
 6. Uppgifter om övriga arbetsvillkor:

  a. Arbetstid (då ordinarie arbetstid kan se olika ut i andra länder är det viktigt att det är tydligt innan du skriver på).

  b. Eventuell rätt till övertid, restid och traktamente.

  c. Semester.

  d. Rätt till lön under sjukdom.

  e. Föräldraledighet och övrig tjänstledighet samt vård av sjukt barn.
 7. Försäkringsförhållanden. En redogörelse för vad som gäller enligt lagar och avtal i det land där arbetet ska utföras och vad som åligger arbetsgivaren att teckna (gäller till exempel rese- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring).
 8. Eventuella avtal om familjerelaterade förhållanden.
 9. Uppsägningsvillkor (både för dig och arbetsgivaren).
 10. Hänvisning till gällande lagar samt eventuella kollektivavtal som gäller föranställningen.
 11. Hur och var en eventuell tvist om tolkning av avtalet ska regleras och vem som ska stå för kostnaden.

  Ytterligare frågor kan uppkomma, till exempel om konkurrensklausuler och sekretess.

UTSÄND ELLER DOTTERBOLAGSANSTÄLLD

Om du är utsänd eller dotterbolagsanställd ska du även ta hänsyn till följande punkter:

 1. Vilken valuta ska lönen utbetalas i.
 2. Villkoren kring bostad och medföljande familj:

  a. Var bostaden ska ligga och vem som betalar för den.

  b. Eventuellt utrustningsbidrag för bostaden.

  c. Vem som ska stå för avgifter till skola och förskola, kulturförberedande kurser, språkkurser, klubbavgifter/avgifter för fritidssysselsättningar.

  d. Flyttkostnader.

  e. Antalet betalda hemresor (för dig och medföljande).

  f. Eventuella rekreationsresor som kompensation för hardships/besvärliga förhållanden.
 3. Villkor vid återkomsten till Sverige.
 4. Vem som är din kontaktperson i företaget/på bolaget i Sverige.
 5. Kommer det eventuella kollektivavtal du omfattas av gälla under utlandsvistelsen.
 6. Reglerna kring socialförsäkringarna kan se annorlunda ut beroende på om du arbetar inom EU/EES eller inte. Kontakta Försäkringskassan för att ta reda på vad som gäller i det landet du ska arbeta i.

Fråga även din arbetsgivare om de har en policy för utlandsarbete och gå igenom denna om den finns.

Du kan alltid kontakta Rådgivningen för hjälp och granskning av ditt kontrakt innan du skriver på.