Gå till Innehållet

Medlemsundersökning: Distansarbete ökade välbefinnandet

22/04/26 Akavia har flera gånger undersökt hur arbetslivet har förändrats under pandemin då de flesta av medlemmarna arbetat på distans. Nu är resultaten från den senaste medlemspanlen klara. – Stort tack till alla som svarat, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

"Både arbetsgivare och arbetstagare vinner på den ökade flexibiliteten"

I den senaste undersökningen har Akavia bett medlemmarna att försöka sammanfatta perioden både vad gäller arbetets förläggning och hur det har påverkat stress, möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete och privatliv.

Resultaten visar att medlemmar som under pandemin helt eller delvis arbetat hemifrån, har varit mindre stressade, haft bättre möjligheter till återhämtning och fått bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv än före pandemin.

– Först vill jag rikta ett stort tack till alla medlemmar som svarat. Resultaten tyder på att fortsatta möjligheter att dela sin arbetstid mellan distansarbete och arbete på kontoret gynnar välbefinnandet. Både arbetsgivare och arbetstagare vinner på den ökade flexibiliteten, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Här finner du ett urval av resultaten från undersökningen:

Stress, återhämtning och balans:

 • Av dem som har helt eller delvis arbetat på distans under pandemin uppger 46 procent att de känt sig mindre stressade än före pandemin.
 • Av dem som helt eller delvis har arbetat på distans under pandemin uppger 51 procent att de haft bättre möjlighet till återhämtning.
 • 60 procent svarar att de fick bättre eller mycket bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

Den optimala balansen mellan arbete på kontoret och distans

 • 32 procent uppger att den optimala balansen mellan arbete på kontoret och på distans är att arbeta mest hemifrån, 34 procent lika mycket på kontoret som på distans och 28 procent mest på kontoret.

Påverka var man arbetar

 • 41 procent uppger att de i stort sett själva bestämmer när de ska arbeta på kontoret.
 • 30 procent uppger att de har bestämda dagar när de måste vara på kontoret.
 • 13 procent uppger att de inte kan påverka i vilken utsträckning de ska arbeta från kontoret.

Chefer

 • Chefer har haft ett annat mönster under pandemin. De har inte arbetat lika mycket på distans. Chefer ser för egen del inte samma skillnad som icke chefer när gäller stress, återhämtning och balans. Läs mer om hur cheferna svarade här.
 • Unga (yngre än 30 år)
 • Unga medlemmar uppger i större utsträckning än andra att deras hemsituation gör det svårt att arbeta hemifrån. Läs mer om hur unga medlemmar svarade här.

 

Här kan du ta del av hela undersökningen 

 

Fakta om undersökningen:
Frågor ställdes till en panel av medlemmar genom en webbenkät mellan den 7 och 14 februari 2022 och består av 4 643 intervjuer.  Utifrån ett stratifierat slumpmässigt urval var svarsfrekvensen 46%. Resultaten är vägda utifrån kön, ålder, arbetsmarknadssektor och profession. Målgruppen är ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

 

Så tycker Akavia:

 • Nu finns chansen att bygga det nya och flexibla arbetslivet. Pandemin har lärt oss att distansarbete fungerar och kan ge mindre stress, bättre möjligheter till återhämtning och bättre balans mellan arbetsliv och privatliv. Akavias tidigare undersökningar visaroch viss forskning tyder på, att produktiviteten ökar, eller åtminstone inte minskar vid distansarbete*. Den minskade restiden används också ofta till att arbeta mer.
 • Visa tillit till medarbetarna. Tillsammans kan medarbetare och chefer komma fram till vilken blandning av distansarbete och arbete från kontoret som är lämplig för verksamheter och för enskilda.
 • Arbetsmiljölagstiftning behöver ses över. Med ett mer flexibelt arbetsliv behöver regelverket runt arbetsmiljön ses över. Idag missar lagen väsentliga bitar kring välbefinnandet i arbetslivet. Pandemin har förändrat vårt arbetssätt och ett omtag behöver tas kring de psykosociala aspekterna på arbetsmiljön som tydligt bör ingå i lagen.
 • Ett arbetsmiljölyft behövs på arbetsplatserna. Fler lokala samverkansavtal bör slutas då dessa ger förutsättningar för ett förstärkt gemensamt ansvarstagande för verksamheten. Det genom att medarbetare och arbetsgivare löpande diskuterar verksamhetens innehåll och utvecklingsmöjligheter.
 • Ersättning för hemarbetsplats. Den som arbetar hemifrån måste ha tillgång till en väl utformad arbetsplats i hemmet. Men reglerna är idag otydliga och en ersättning för att köpa in utrustning riskerar att bli en dyr affär för både arbetsgivare och arbetstagare. Det behövs en översyn av reglerna för tjänstebeskattning för att anpassa dem till ett arbetsliv där arbete utförs både på kontor och på distans, ofta hemifrån.

*) 12 punkter om distansarbete efter Covid-19, Ratio, rapport 20, 2021, s 29