Frågor och svar vid återgång till kontoret

Efter lättade corona-restriktioner aktualiseras frågor rörande återgång till kontoret. Kan arbetsgivaren kräva att jag arbetar på kontoret? Kan jag bli tvingad att vaccinera mig? Här har vi samlat frågor och svar.

Frågor och svar

Min chef säger att jag måste komma till kontoret när restriktionerna har upphört. Har arbetsgivaren rätt i det?

Det är din arbetsgivare som ytterst bestämmer vart arbetet ska utföras. Men arbetsmiljölagen gäller fullt ut. Det innebär att en förändring av den här karaktären ska riskbedömas. Möjliga risker och konsekvenser av hur arbetet organiseras, ska undersökas och riskbedömas i samverkan med skyddsombud och åtgärder för att förebygga och eliminera risker ska vidtas. Med andra ord förväntas synpunkterna från arbetstagarrepresentanterna vägas in när arbetsgivaren beslutar om formerna för återgång. Det är inte uteslutet att rekommendationen om hemarbete kommer tillbaka om smittspridningsläget skulle förvärras.

Distansarbetet fungerar ju så bra. Många säger till och med att det är mer effektiva och känner mindre stress. Varför ska vi då återgå till arbete på kontor?

Det är en fråga som i första hand din arbetsgivare måste besvara. Det finns många undersökningar som visar på ökad effektivitet, minskad stress och i och med det ett ökat välbefinnande när arbetstagare får arbeta på distans. Det finns dock andra arbetstagare som känner tvärtom. De saknar kollegerna, stödet och har kanske dåliga förutsättningar för arbete i hemmet. Det finns farhågor att pandemins distansarbete har inverkat negativt på intern kommunikation, informationssäkerhet, företagskultur, samarbetsförmåga och kollektiv kreativitet samt på introduktion av nyanställda.

Varför gör inte arbetsgivaren en enkät och frågar hur och var ifrån vi anställda vill jobba?

Många arbetsgivare har genomfört undersökningar för att ta reda på var medarbetarna står i frågan om distansarbete. Det är arbetsgivaren som beslutar i samverkan med skyddsombud om hur en undersökning och riskbedömning ska ske inför en återgång till kontoret, om inte detta har gjorts, kan ni framföra att ni önskar att arbetsgivaren genomför en undersökning. Vänd er till fackligt förtroendevalda, skyddsombud eller direkt till arbetsgivaren på er arbetsplats

Jag trivs bättre med digitala möten än fysiska. Måste jag närvara om jag blir kallad till ett fysiskt möte eller kan jag begära att få vara med digitalt?

Om du har önskemål om att få närvara digitalt på möten finns det alltid möjlighet att framföra detta till din arbetsgivare. Men det är din arbetsgivare som ytterst bestämmer om du kan närvara vid mötet på distans. Om mötesformerna har utvecklats och kanske förbättrats under pandemin så är det något som ni kan använda er av i diskussionen med arbetsgivaren.

Jag har arbetat hemifrån i 1,5 år och har tagit hem stol och bord från arbetet. Måste jag lämna tillbaka utrustning som jag lånat hem?

Det beror på vilka instruktioner du får från din arbetsgivare. Det är arbetsgivarens egendom och det är därför ytterst arbetsgivaren som bestämmer vilka arbetsredskap som du kan fortsätta att använda i hemmet. Om det nu är generell återgång till kontoret som gäller, ska stol och bord sannolikt återbördas dit. Om arbetsgivaren bekostade transporten hem till dig, bör sannolikt samma arrangemang gälla i andra riktningen.

Jag började på mitt jobb mitt under pandemin och har aldrig träffat mina kollegor. Hur ska jag tänka och agera för att bli en del i gänget?

Många är i samma läge som du. Som nyanställd har du rätt till en introduktion i arbetet. När det gäller det sociala kan det vara så att arbetsgivaren planerar någon aktivitet. Tala med din chef om dina behov.

Jag måste åka kollektivt. Vilket ansvar har arbetsgivaren?

Du kan alltid i dialog med din chef diskutera om och hur det går att anpassa resandet om det föreligger risk för smitta. Det finns alltid möjlighet att ta stöd av ditt skyddsombud. Arbetsgivare kan inte styra eller ansvara för hur du tar dig till arbetet och kan inte heller garantera att du inte smittas. Fundera kring om det går att välja andra tider att resa än i rusningstrafik. Finns det åtgärder som höjer säkerheten, till exempel andningsskydd eller visir? Kan du välja andra färdsätt?

Kan arbetsgivaren tvinga mig tillbaka till arbetsplatsen trots att jag tillhör en riskgrupp?

Som anställd förväntas du stå till arbetsgivarens förfogande. Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer om du får jobba hemifrån eller om du måste komma in till kontoret. Men Akavia anser att arbetsgivaren, som en del av sitt arbetsmiljöansvar, behöver sträva efter att beakta dina specifika förutsättningar. Arbetsmiljölagen anger att arbetsgivaren måste anpassa arbetsförhållandena utifrån arbetstagarens olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagare ska ha möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation enligt lagen.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att vaccinera mig? Kan arbetsgivaren förbjuda mig att komma in på kontoret om jag är ovaccinerad?

Det korta svaret är nej, arbetsgivaren kan inte tvinga dig till vaccination mot din vilja. Arbetsgivare kan inte heller beordra arbetstagare att arbeta hemifrån eftersom distansarbete i första hand bygger på frivillighet. 

I Sverige finns ett grundlagsskydd, enligt 2 kap 6 § regeringsformen, mot påtvingade kroppsliga ingrepp – vilket innebär att inom offentlig verksamhet kan arbetsgivaren aldrig tvinga dig till vaccination. Även Europakonventionens artikel 8 ger ett skydd för privatlivet vid offentlig anställning.

Inom privat verksamhet gäller inte detta grundlagsskydd men det föreligger ändå ett skydd för den personliga integriteten genom att arbetsledning inte får ske på ett integritetskränkande eller oproportionerligt sätt.

Du är inte ens skyldig att svara på frågan om du är vaccinerad eller inte.

Sannolikt har en del personer avstått från vaccin av religiösa skäl eller medicinska skäl. En arbetsgivare som på ett eller annat sätt särbehandlar sådana arbetstagare, riskerar att bryta mot diskrimineringslagen som förbjuder missgynnande på grund av trosuppfattning eller funktionsnedsättning.

Coronaviruset finns kvar. Vilka åtgärder i arbetsmiljön behöver arbetsgivaren vidta?

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att arbetstagarna inte ska drabbas av ohälsa och olycksfall. Om ett arbete inte kan utföras utan att arbetstagaren är vaccinerad kan arbetstagare tillfälligt behöva få andra arbetsuppgifter oavsett om arbetstagaren arbetar i privat eller offentlig sektor.  Detta bör i första hand ske i samförstånd mellan arbetstagare och arbetsgivare.

När det gäller virussmitta måste arbetsgivaren göra vad den kan för att de anställda ska kunna hålla avstånd till varandra, hålla god handhygien samt stanna hemma vid symptom. Om du upplever att din arbetsgivare inte gjort tillräckligt för att upprätthålla en god säkerhet, prata med din chef eller med ditt skyddsombud.

Läs mer om vilka vaccinregler som gäller vid återgången till kontoret här